Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet
VKV

Forskning – frågor om våld till barn

”Rutinmässiga frågor om våld inom BUP, BUM och en familjemottagning – Barns, ungdomars och personals perspektiv” utvärderar VKV:s SIMBA-projekt. Studiens övergripande syfte är att undersöka i vilken grad SIMBA-projektet uppfyller de mål och syften som formulerats för projektet. Det vill säga i vilken grad våldsutsatta vuxna och barn, barn som bevittnat våld samt våldsutövare erhåller ett adekvat bemötande, stöd och behandling. Vidare i vilken grad frågemodellen implementerats och används i praktiken för att öka möjligheten att identifiera barn och ungdomar som är upplevt eller utsatts för våld.

Forskningsprojektet består av 4 delstudier:

  1. Att undersöka i vilken utsträckning den modell för rutinmässiga frågor om våld har implementerats och används i praktiken.
  2. Att undersöka personalens upplevelser av att ställa rutinmässiga frågor till barn om våld.
  3. Att undersöka barns och ungdomars upplevelser av att tillfrågas och besvara frågor om våld, samt deras upplevelser av personalens gensvar om de berättat om erfarenheter av våld.
  4. Att undersöka vilka våldserfarenheter som identifieras när frågeformuläret används under nybesök på mottagningarna.

Studien bygger på metodtriangulering där information om måluppfyllelse inhämtas från flera källor. Det betyder att flera dataset samlas in:

  • Kvantitativa uppgifter om personalens perspektiv på och erfarenheter av frågemodellen.
  • Fokusgruppsintervjuer med vårdpersonal med uppgift att ställa frågor om våld.
  • Individuella kvalitativa intervjuer med enhetschefer för verksamheterna.
  • Individuella kvalitativa intervjuer med barn och ungdomar som besvarat frågor om våld.
  • Kvantitativa uppgifter om rapportering av våld hos patienter och deras medföljande föräldrar när frågeformuläret används vid nybesök.
  • Kvantitativa uppgifter om barn och ungdomars upplevelser av att besvara frågeformuläret. 

Utvärderingen

Utvärdering av SIMBA-projektet: Identifiera våldserfarenheter hos barn och ungdomar (PDF)

Vill du veta mer om forskningsprojektet?

Du kan läsa mer om forskningsprojektet på:

Researchweb: SIMBA – frågor på rutin om våld inom BUP, BUM och Familjehuset

Forskare och kontaktperson 

Kontaktperson för forskningsprojektet är: Mari Brännvall, FD, huvudansvarig forskare. Mejl: mari.brannvall@vgregion.se Telefon: 070-527 47 57.

I forskningsprojektet är även följande forskare involverade: Karin Örmon, docent och Solveig Lövestad, FD.

Senast uppdaterad: 2022-06-21 10:27