Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Chef inom tand- hälso- och sjukvård

Här finns information till dig som är chef inom hälso- och sjukvården eller tandvården om vad du behöver göra för att säkerställa att din verksamhet arbetar enligt Socialstyrelsens föreskrifter om våld i nära relationer.

Chefens ansvar

Som chef ansvarar du för att verksamheten följer Socialstyrelsens föreskrifter och regionala politiska beslut kopplade till våld i nära relationer. Ansvaret kan delas in i fem delar.

Ta fram en stödjande rutin som beskriver hur verksamheten arbetar med att upptäcka och omhänderta vid våld i nära relationer. Kom ihåg att uppdatera dokumentet kontinuerligt så att innehållet är korrekt.

Checklista för stödjande rutin (pdf)

För dig som vill fördjupa din kunskap om hälso- och sjukvårdens samt tandvårdens ansvar vid våld i nära relationer har vi samlat några länkar nedan.

Personer med erfarenhet av våld som är i kontakt med din verksamhet behöver sannolikt även stöd av andra aktörer. Därför ska du som chef tydliggöra hur samverkan ska ske.

Fastställ var i verksamheten ansvaret för den interna och externa samverkan ligger.  Samverkan internt inom hälso- och sjukvården och externt med andra aktörer ska ske för att samordna åtgärder och insatser så att de inte motverkar varandra. Om det finns åtgärder som riktar sig till flera personer inom samma familj ska dessa åtgärder också samordnas. Vid samordningen ska behovet av trygghet och säkerhet hos de våldsutsatta och de barn som bevittnat våld beaktas.

Säkerställ att en individuell samordnad plan (SIP) upprättas när en individ har behov av insatser från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Planen ger överblick och gör det lättare att samarbeta och se vilka insatser som ger bäst effekt. För att ett SIP-arbete ska startas behöver patienten ge sitt samtycke.

Se till att alla känner till sitt ansvar och har den kompetens de behöver för att identifiera våldserfarenhet, ställa frågor om våld, vidta lämpliga åtgärder och dokumentera våldserfarenhet.

Informera
Informera om hälso- och sjukvårdens, samt tandvårdens, ansvar gällande våld i nära relationer. Informera även om den lokala rutinen och implementera den i verksamheten.

VKV har tagit fram ett bildspel som stöd för att informera om hälso- och sjukvården samt tandvårdens ansvar. I det kan du lägga till det arbete som bedrivs i din verksamhet.

Bildspel: Hälso- och sjukvårdens samt tandvårdens roll vid våld i nära relationer (ppt)

Utbilda
Se till att medarbetare går en basutbildning om våld i nära relationer och att vårdpersonal som gör hälso- och sjukvårdsbedömningar även går en utbildning om att ställa frågor på rutin om våld. I utbildningen om våld finns ett särskilt kapitel som riktar sig till chefer. Där kan du läsa mer om ditt ansvar som chef.

Utbildningarna hittar du här:

Lyssna
För att skapa bra förutsättningar för medarbetare behöver du lyssna och ställa frågor. Ta reda på vad deras utmaningar är, vad som skapar osäkerhet och hur du kan underlätta deras arbete.

Ett sätt att regelbundet ta reda på medarbetarnas behov är med en stående punkt på arbetsplatsträffar.

Tillhandahåll material
Exempelvis affischer, hjälpkort, checklistor eller lathundar kan underlätta personalens arbete. Här hittar du material. 

Det påverkar dina medarbetare att möta patienter som berättar om våldsutsatthet. Negativ hälsopåverkan kan leda till nedstämdhet, utmattning, oro och uppgivenhet. Det är en arbetsmiljöfråga som du som chef har ansvar att förebygga och hantera.

Förebygg
Informera medarbetare om hur deras hälsa kan påverkas av att lyssna till berättelser om våld. Förklara att det är naturligt och att det finns stöd. Planera in stödjande samtal och eventuell handledning vid behov.

Hantera
Uppmärksamma tecken och fråga medarbetare om de har påverkats av berättelser om våld. Erbjud stöd de som har behov.

Våld mot sjukvårdspersonal
Sjukvårdspersonal hör till de grupper som på senare år alltmer har blivit utsatta för hot och annat våld. Det är därför viktigt att du ser till att dina medarbetare känner till er handlingsplan mot hot och våld. Alla hot ska avvikelse-rapporteras i MedControl PRO och eventuellt polisanmälas.

Egen våldsutsatthet
Forskning visar att ungefär var fjärde kvinnlig hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige har utsatts för våld i nära relationer. Det innebär att du troligen har medarbetare med denna erfarenhet. Som chef inom VGR ska du gå en webbaserad utbildning om arbetsgivarens ansvar vid våld i nära relationer.

Våld i nära relationer - webbutbildning om arbetsgivarens ansvar och roll (webbsida)

Det finns även en guide om våld i nära relationer i Guiden för hälso- och arbetsmiljöarbete.

Guide - våld i nära relationer (webbsida)

Systematisk uppföljning ger dig kunskap som kan användas för att utveckla och säkra kvaliteten i arbetet med våldsutsatta och barn som bevittnat våld.

Planera
Formulera ett syfte med uppföljningen, bestäm omfattningen (tidsperiod, personalgrupp, patientgrupp) och specificera vad du behöver ta reda på. Identifiera lämpliga mått och indikatorer.

Genomföra
Genomför mätningen genom att samla in de uppgifter du behöver. Antingen från befintliga data eller genom kompletterande datainsamling.

 • Vissa mått går att få ut från journalsystemet om personalen journalför med relevanta KVÅ-koder och under relevanta sökord.
 • Manuella noteringar. Ibland kan uppföljning genomföras genom att personalen gör manuella noteringar vid sidan av journalsystemet.
 • Enkätfrågor. Information om vissa indikatorer kan fås genom enkätfrågor till vårdpersonal eller patienter.
 • Lärportalen. Information om fortbildning kan hämtas från Lärportalen.

Utvärdera
Sammanställ resultatet så att du tillsammans med arbetsgruppen kan analysera hur arbetet fungerar idag och vad som behöver vidareutvecklas.

Förbättra
Genomför åtgärder utifrån det som framkommit vid utvärderingen. Exempelvis uppdatering av rutiner, utbildningsinsatser eller kompletterande uppföljningar.

Exempel på mått och indikatorer

Rutin

 • Förekomst av aktuell rutin.
 • Andel av personal som känner till rutinen.

Utbildning

 • Andel av personal som genomfört grundutbildning om våld i nära relationer.
 • Andel av personal som genomfört metodutbildning om att fråga om våld på rutin.

Patienter

 • Andel patienter (med viss sökorsak eller inom viss patientgrupp) som tillfrågats om våld i nära relationer (KVÅ-kod UX560).
 • Antal patienter som uppger att de utsatts för våld i nära relation.
 • Antal patienter som fått råd eller information om våld i nära relationer (KVÅ-kod GB015)
 • Antal hänvisningar till andra relevanta aktörer, såsom socialtjänst, polis eller frivilligorganisationer.
 • Antal SIP (samordnad individuell plan) relaterade till utsatthet för våld i nära relationer.
 • Antal orosanmälningar vid misstanke om att barn far illa på grund av våld i nära relationer.
 • Andel våldsutsatta patienter som upplever att de fått adekvat bemötande, stöd och vård med avseende på våldsutsatthet.

 

För dig som vill läsa mer om systematiskt uppföljning finns länkar till två dokument framtagna av Socialstyrelsen. 

Uppföljning av våld i hälso- och sjukvård och tandvård, Socialstyrelsen 2021 (pdf)

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel, Socialstyrelsen 2016 (pdf)

Stöd i arbetet

Den 11 oktober bjuder VKV in till en chefskonferens med titeln Barns rätt till en uppväxt fri från våld. Under konferensen kommer du som chef få ta del av forskning och kliniska erfarenheter samt kunskap kring vilket stöd som finns för dig i ditt arbete med att ge medarbetare rätt verktyg i arbetet med att skydda barnen. Läs mer om konferensen under fliken Konferenser och föreläsningar

Vill du ha stöd med att utveckla din verksamhets arbete med våld i nära relationer? Exempelvis ställa frågor på rutin om våld. Kontakta VKV vkv@vgregion.se

Här kan du läsa om VKV:s tidigare och pågående utvecklingsprojekt. 

Senast uppdaterad: 2024-01-05 11:04