Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Våldsutsatthet hos målgruppen

Det är ett viktigt arbete som Habilitering & Hälsa har initierat med att ställa frågor om våld på rutin till sina patienter. Vi vet genom forskning att personer med funktionsnedsättningar löper ökad risk för att utsättas för våld i nära relationer. Genom rutinmässigt frågande ökar möjligheten att fånga upp patienternas erfarenheter av våld och därmed kunna erbjuda adekvata vårdinsatser samt stöd och skydd.

Inom forskningen brukar tre försvårande omständigheter lyftas fram när det gäller våldsutsatthet hos personer med funktionsnedsättning: beroende, osynlighet och sårbarhet. Nedan beskrivs dessa tre.

Beroende: För hen som har en funktionsnedsättning kan det innebära ett ökat beroende av närstående och/eller omsorgspersonal. Om den som utövar våldet är en förälder/annan familjemedlem/omsorgspersonal som personen är beroende av för sitt dagliga stöd, både praktiskt och emotionellt, innebär det en särskild utsatthet. Beroendet kan göra det svårare att berätta om det som sker och kan också innebära att personen accepterar sådant som hen inte skulle ha accepterat annars. 

Osynlighet: Osynligheten kan handla om att det våld som personen utsätts för inte betraktas eller hanteras som ett våldsbrott av omgivningen. Det är inte ovanligt att våldet som sker mot personer med funktionsnedsättning förminskas eller negligeras.

Det kan också handla om att den som är utsatt för våldet inte blir trodd i sin berättelse utan att anhöriga/vård- och omsorgspersonal avfärdar berättelsen som ett uttryck för personens funktionsnedsättning.

Om personen har en funktionsnedsättning som innebär att hen har få kontakter ut mot omvärlden skapar detta också en osynlighet och ger ökad risk för att det våld hen är utsatt för inte ska upptäckas och förhindras. 

Sårbarhet: Sårbarheten är delvis beroende av vilken funktionsnedsättning en person har. Därför kan graden av sårbarhet variera. Om funktionsnedsättningen begränsar möjligheten att fysiskt försvara sig eller att kommunicera sin utsatthet ökar det sårbarheten. Om personen lever med fler sårbarhetsfaktorer som samverkar med hens funktionsnedsättning ökar det också sårbarheten.

Senast uppdaterad: 2022-02-16 13:55