Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Sekretessgenombrott: Lämna uppgifter till polis för att förhindra allvarligt våld i nära relationer

Hälso- och sjukvårdspersonal har möjlighet att lämna uppgifter vidare till polisen vid risk för allvarligt våld i nära relationer, i enlighet med OSL 10 kap. 18c§. Syftet med uppgiftslämnandet är att förebygga allvarligt våld mot en närstående.

Bakgrund

Bakgrunden till denna möjlighet är att hälso- och sjukvården är den samhällsaktör som flest förövare och offer för dödligt våld i nära relationer har kontakt med före dådet. Förövarna söker ofta vård för psykiatriska tillstånd eller missbruksproblematik hos vårdcentralen, psykiatrin eller beroendevården. Genom att lämna uppgifter till polisen har hälso- och sjukvårdspersonal alltså möjlighet att ingripa innan våldet blivit så pass allvarligt att det är dödligt.

 Vem kan uppgifterna komma från?

Uppgifterna kan antingen komma från den som riskerar att utöva, eller den närstående som riskerar att utsättas för, allvarligt våld. Det kan vara en nuvarande eller tidigare partner, ett barn, en förälder till ett vuxet barn eller ett syskon.

Vilka brott kan det handla om?

Det våld det ska finnas risk för är brott som ger minst ett års fängelse och som finns i kapitel 3, 4 eller 6 i Brottsbalken. Exempelvis mord, dråp, grov misshandel, grov fridskränkning, hedersförtryck, olaga frihetsberövande eller våldtäkt mot barn eller vuxen. 

När får uppgifterna lämnas till polisen?

Uppgifterna får lämnas ut om:

  1. Det på grund av särskilda omständigheter finns risk för allvarligt våld,
  2. uppgiften kan antas bidra till att förhindra brottet, och
  3. det inte är olämpligt att uppgiften lämnas ut.

Hälso- och sjukvårdspersonal ska göra en riskbedömning utifrån de omständigheter man fått berättat för sig. Det kan exempelvis handla om att man fått veta att en person utövat våld mot en närstående, att det finns ett beslut om kontaktförbud eller att det finns tecken på att våldet eskalerat.

Det krävs inte att uppgiften med säkerhet kan förhindra brottet, utan det är tillräckligt med ett antagande att uppgiften hälso- och sjukvårdspersonal lämnar, tillsammans med andra uppgifter som polisen har, kan bidra till att förhindra brottet.

Innan uppgifterna lämnas ut ska hälso- och sjukvårdspersonal ta ställning till om det är olämpligt att uppgifterna lämnas ut. Det kan vara att uppgiftslämnandet påverkar förtroendet för hälso- och sjukvården negativt, att det försvårar pågående eller planerade vårdinsatser eller att det inte är förenligt med närståendes intressen.

Vilka uppgifter får lämnas ut?  

Hälso- och sjukvårdspersonalen bedömer vilka uppgifter som lämnas ut. Det kan vara:

  • vem som kan komma att begå brott
  • vem som riskerar att utsättas
  • var de uppehåller sig
  • omständigheterna som ligger till grund för riskbedömningen
  • familjeförhållanden
  • missbruksproblematik
  • psykisk ohälsa

Man får inte lämna ut konkreta uppgifter om brott som redan begåtts med lägre minimistraff än ett års fängelse. Exempelvis dokumentation som styrker brottet. Dock får man berätta om brotten för polisen i mer allmänna ordalag.

Vad händer sen?

Efter att hälso- och sjukvårdspersonalen lämnat uppgifterna till polisen är det polisens uppgift att bedöma risken för allvarligt våld och vilka brottsförebyggande åtgärder som bör vidtas. Exempelvis att ingripa i en konkret situation, skydda den våldsutsatta eller informera våldsutövaren om stöd för att sluta utöva våld.  

Att anmäla till socialtjänsten – vid oro för barn

Här kan du läsa om skyldigheten att anmäla till socialtjänsten vid misstanke om att ett barn far illa, hur anmälan till socialtjänsten går till och ytterligare information för den som känner oro inför att göra en anmälan.

Att göra en polisanmälan

Ibland omfattar en misstanke om att ett barn far illa också en misstanke om att barnet utsatts för ett brott. Då kan det vara aktuellt för dig som gör en anmälan till socialtjänsten att också göra en anmälan till polisen.

Senast uppdaterad: 2023-05-30 14:14