Vårt uppdrag

VKV är Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer VKVs grunduppdrag är att arbeta med våld i nära relationer, mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och sexuella övergrepp

Utbildning

VKV har ett grundläggande utbildningsuppdrag riktat till samtliga anställda inom hälso- och sjukvård samt tandvård. VKV erbjuder introduktionsföreläsningar, bas och yrkesspecifika utbildningar samt målgruppsanpassade lösningar.

Metodutveckling och samverkan

VKV har i uppdrag att initiera och stödja metodutveckling och samverkan inom hälso- och sjukvården samt mellan olika vårdgivare/verksamheter.

Forskning och utveckling

VKV har i uppdrag att initiera och bedriva forskning med anknytning till den kliniska verksamheten. Detta sker i samarbete med andra aktörer.

Följa, sammanställa och sprida forskningsresultat

VKV har i uppdrag att förmedla forskningsresultat inom området till hälso- och sjukvårdsanställda. Kunskapen ska presenteras på ett sådant sätt att den kan användas i det dagliga arbetet.

Tilläggsuppdrag

VKV har tagit fram medicinska regionövergripande riktlinjer om våld i nära relationer, barn som far illa/misstänks fara illa inkl. barn som bevittnat/upplevt våld samt det akuta omhändertagandet vid sexuella övergrepp avseende barn och vuxen.

Senast uppdaterad: 2019-02-22 10:32