Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Forskningsprojekt

Bemötandestudie

Övergiven eller stöttad? - våldsutsatta kvinnors erfarenheter av bemötande inom hälso- och sjukvården.

Detta är en intervjustudie med 29 kvinnor i Västra Götalandsregionen som varit utsatta för våld i nära relationer, med fokus på kvinnornas erfarenheter av bemötande inom hälso- och sjukvården. Intervjuerna har analyserats tematiskt och studien publicerades under 2013. Resultatet av studien ska kunna höja kunskapen inom hälso- och sjukvården och i förlängningen bidra till ett bättre bemötande och omhändertagande av kvinnor med erfarenhet av våld i nära relationer.

Läs mer om studien

Avhandlingsprojekt

Intimate partner violence among men and women in Sweden: Exploring gender differences in self-reported exposure to and contextual aspects of intimate partner violence.

Detta avhandlingsprojekt består av en kvantitativ och en kvalitativ del. I den kvantitativa delen undersöks hur WHO:s frågebatteri om våld i nära relationer fungerar i en svensk kontext, samt då frågorna även ställs till män. I den kvalitativa delen intervjuas män som utsatts för våld i en nära relation. Avhandlingens syfte är att undersöka och belysa könade erfarenheter av våld i nära relationer. Resultaten presenteras i en doktorsavhandling bestående av fyra vetenskapliga artiklar och en s.k. kappa. Till projektet har VKV gemensamt med Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet knutit en doktorand. Disputation planeras 2014.

Kartläggningsstudie

Hur arbetar man med våld i nära relationer på mödravårdscentraler, barnavårdscentraler samt ungdomsmottagningar i Västra Götalandsregionen?

Syftet med kartläggningen är att beskriva vilka olika arbetssätt som finns idag på mödravårdscentraler, barnavårdscentraler och ungdomsmottagningar för att identifiera, bemöta och omhänderta kvinnor, män, ungdomar och barn utsatta för våld inom en nära relation. All behandlande personal vid samtliga MVC, BVC och UM i Västra Götaland har under våren 2012 tillsänts en enkät, med frågor kring erfarenheter, handlingsrutiner och kunskapsbehov kring frågeområdet. Öppna frågor kring personalens åsikter, tankar och idéer omkring våld i nära relationer kopplat till nuvarande arbetssätt har också inkluderats. Resultaten bearbetas utifrån statistisk metod och innehållsanalys. Utifrån framkomna resultat ska åtgärder föreslås för ett förbättrat arbetssätt inom regionen, utbildningsbehov ska identifieras och preventiva aktiviteter föreslås. Resultaten kommer att presenteras i en forskningsrapport samt i en eller flera vetenskapliga artiklar under 2013.

Som förstudier till denna kartläggning har två förstudier genomförts;

VKV Rapport 2010:1
Denna studie handlar om hinder och möjligheter i det primärpreventiva arbetet med våld i nära relationer och den har genomförts med hjälp av två fokusgruppsdiskussioner med barnmorskor från mödravårdcentraler och gynmottagningar och med barnmorskor och kuratorer på ungdomsmottagningar. Därutöver gjordes enskilda intervjuer med fyra mödrahälsovårdsöverläkare, representerande olika delar i regionen. 
Läs PDF

VKV Rapport 2010:2
Studiens syfte var att undersöka vilken erfarenhet barnmorskor på barnmorskemottagningar och ungdomsmottagningar i Västra Götaland har av att upptäcka våld, bemöta våldsutsatta kvinnor och handlägga vården vid våld i nära relation. 
Läs PDF


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m