Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Våldtäkt mot barn

Brottsbalkens sjätte kapitel om sexualbrott omarbetades år 2005. En rad olika förändringar inträdde i och med detta. Bland annat separerades sexualbrott mot barn från sexualbrott mot vuxna och vissa, helt nya brottsrubriceringar infördes, bland annat en särskild paragraf om våldtäkt mot barn. Motiven till att införa särskilda brott för sexualbrott mot barn grundade sig i att barns förmåga att uttrycka sin vilja i sexuella sammanhang är mycket begränsade. Lagstiftaren ville helt enkelt klargöra att barn aldrig kan samtycka till sexuella handlingar.

Brottet våldtäkt mot barn återfinns i 6 kap. 4 § Brottsbalken. Första stycket anger att den som har samlag med ett barn under femton år eller som med ett sådant barn genomför en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt mot barn.

Numera krävs inte att förövaren använt våld eller hot för att döma någon för våldtäkt mot barn. Det är nog att genomförandet av den sexuella handlingen är allvarligt kränkande för barnet. Man utgår från att ett sexuellt umgänge utförts eller i vart fall att övergreppet omfattat kroppslig beröring men även andra omständigheter, såsom ex. att förövaren är barnet närstående kan vara allvarligt kränkande i lagens mening.

Lagstiftaren har ansett att barn inte på samma sätt som vuxna har förmåga att uttrycka en viljeyttring eller ett samtycke och således krävs inte längre tvång eller hot för ansvar för våldtäkt mot barn.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m