Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Tre barndockor och en gunghäst

Ny strategi för barnets rättigheter

Regeringen har nyligen lagt fram en strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige. Den är tänk att ligga till grund för hälso – och sjukvårdens och kommunens arbete.  Men Katarina Björkgren på Dialoga Relationsvåldscentrum tycker det är synd att regeringen inte vågar gå hela vägen och göra Barnkonventionen till lag i Sverige.

Förslaget till strategi innehåller nio principer som ska säkerställa att barnets rättigheter tas i beaktande i de beslut som rör barn. Det innebär bland annat att Barnkonventionens grundläggande principer bör iakttas i utformandet av all relevant lagstiftning.

- Det är en kraftig rekommendation men ordet ”bör” erbjuder fortfarande en möjlighet att bortse från barnkonventionen, säger Katarina Björkgren.

Barnkonventionens artikel tre, om barnets bästa, finns redan i Föräldrabalken, Socialtjänstlagen och Utlänningslagen. Men så länge som Barnkonventionen inte är till fullo godkänd som lag i Sverige går alltid svensk rätt före vilket gör att barnets rättigheter inte går att hävda i svensk domstol.

- Barnkonventionen är odelbar. Artiklarna som reglerar barnets rättigheter är menade att komplettera varandra och kan inte tas ur sitt sammanhang.

Som exempel säger Katarina Björkgren att artikel tre om barnets bästa i vissa fall är svår att använda utan att höra barnets åsikt som finns i artikel tolv.

Att anamma ett barnperspektiv handlar om att ändra attityder, öka kunskapen och förändra arbetssätt. Dialoga har under året som gått varit med och arrangerat utbildningar i barnperspektivet inom Social Resursförvaltning i Göteborg. Totalt har cirka 200 anställda från verksamheter som Kriscentrum för män, Kriscentrum för kvinnor och Utväg gått utbildningen. Utbildningen har byggt på diskussioner kring barnets bästa för att förvaltningens verksamheter ska ha ett gemensamt synsätt på vad ett barnperspektiv är. Men Katarina Björkgren tror ändå att Sverige borde följa Norges exempel där Barnkonventionen är lag.

- Jag tror att det är vad som krävs för att fullt ut kunna arbeta med ett barnperspektiv, säger Katarina Björkgren.

Text och bild: Lina Lundkvist

Facebook Twitter
| More


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&tqvi5t}vls%vq{|H{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{mtqvi5t}vls%vq{|H{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{m