Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Björn Tingberg

Barnens rätt - vårdens ansvar

Tar hälso- och sjukvården sitt ansvar när barn far illa - eller får barnen inte det stöd de behöver?

Inför fulla hus på Lisebergsteatern i Göteborg, föreläste bland andra Björn Tingberg på ämnet barns rätt i hälso- och sjukvården. Björn från Barnskyddsteamet MIO på Astrid Lindgrens barnsjukhus har forskat på hur omhändertagandet på akutmottagningen ser ut. Resultatet visar att även om fysisk misshandel och sexuella övergrepp identifierats och journalförts, anmäldes bara vartannat barn till socialtjänsten för vidare utredning och stödinsatser.

Barnombudsmannen representerad av Hanne Simonsen visade sitt nya material riktat till föräldrar med barn 0-5 år. Det kan användas t.ex. av föräldragruppsledare på MVC el. BVC för att leda samtal om barns rättigheter i familjen. Materialet heter Viktigast av allt.

Med fanns också Emma Broberg från Enheten för rättighetsfrågor som berättade om Västra Götalandsregionens arbete med att implementera barnkonventionen i alla verksamheter i regionen. Såväl inom vården som inom andra områden där barn finns.

Barnläkaren Eva Fagerlund pratade om den nya regionala riktlinjen om spädbarnsmisshandel som gäller hela regionens alla hälso- och sjukvårdsverksamheter. Där finns information om vad som är viktigt att tänka på och vilka åtgärder som bör göras när man misstänker eller kan konstatera spädbarnsmisshandel.

Dessutom berättade professor Kjerstin Almqvist om de processer och svårigheter som möter barn och unga som växer upp med våld i hemmet. Hur det drabbar deras psykosociala utveckling, men också vilka interventioner och behandlingsformer som ger en minskad symptombild och ett bättre mående för de drabbade.

Föreläsarnas powerpoints finns att ladda ner här

Text och bild: Daniel Cederberg 

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m