Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Äldre utvecklingsprojekt

I nedanstående lista kan du läsa mer om tidigare, avslutade utvecklingsprojekt.

Christina-projektet hade till syfte att synliggöra och uppmärksamma barn som utsätts för våld, sexuella övergrepp, försummelse samt barn som upplevt/bevittnat våld. Syftet var också att dessa barn får skydd, stöd och behandling.

Målet var att utveckla en god och effektiv samverkansmodell mellan BVC, folktandvård och socialtjänst. Målet var också att ställa rutinmässiga frågor om våld.

Christina-projektet implementerades under 2015-2017. Christina-projektet ligger till grund för den breddimplementeringen som finns inom BVC, där alla VG-regionens BVC-mottagningar nu rutinmässigt ställer frågor om våld till alla mammor de möter.

Utvärdering av Christina-projektet (PDF)

Till Christina-projektet skapades följande material: 

Det röda materialet

En sammanställning av kunskap i det praktiska arbetet i Christina-projektet:
Barn som far illa - ur ett barnperspektiv. Handledning för personal inom Hälso- och sjukvården och Folktandvården (PDF)

Det gula materialet

En handläggning och metod för hälso- och sjukvården samt tandvården: 
Barn som far illa / riskerar att fara illa - handläggning för hälso- och sjukvården och tandvården (PDF)

Det blå materialet

Ett kunskapsstöd inom Christina-projektet: 
Handledning för samtal om våld i nära relationer inom hälso- och sjukvråden och tandvården (PDF)

Informationsfolder

Informationsfolder Christina-projektet (PDF)

I detta projekt prövade de deltagande mottagningarna att rutinmässigt ställa frågor om våld till de patienter de mötte.

Syfte

Projektets syfte är att synliggöra och uppmärksamma vuxna och barn som utsätts för våld, vuxna som utövar våld samt barn som bevittnat/upplevt våld i nära relationer. Ett annat syfte är att öka kunskapen och kompetensen inom de verksamheter som deltar i projektet och därigenom utveckla stöd och rutiner som ökar verksamheternas möjligheter att identifiera och hjälpa vuxna/barn inom området våld i nära relationer till adekvat stöd, skydd och behandling.

Hur gick projektet till?

Deltagande verksamheter ställde frågor om våld i nära relationer på rutin till sina mammor/patienter. BVC ställde frågor om våld på rutin till mammor. På VC frågade läkare, sjuksköterskor, kuratorer/psykologer, rehabkoordinatorer patienter som bland annat varit sjukskrivna mer än fyra veckor, sökte för skador, psykisk ohälsa eller en diffus smärtproblematik.

Projektet genomfördes av VKV, Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer, tillsammans med ett antal BVC, rehabiliteringsmottagningar för vuxna, tvärprofessionella bedömningsteam, vårdcentraler samt en rehabiliteringsmottagning för barn.

Utvädering av projektet

Projektet har nu avslutats och en utvädering har presenterats:

Utväderingen Nu har vi kommit över tröskeln (PDF)

Vid frågor om Fråga om våld på rutin-projektet, kontakta Ann Wolmer, ann.wolmar@vgregion.se

En processinriktad samverkan mellan VKV och de fyra huvudsjukhusen SKAS, NU/NÄL, SÄS och SU. Målet för projektet är att tillsammans ta fram regiongemensamma riktlinjer genom ett deltagande från respektive sjukhus, berörda verksamheter som kvinnokliniker, barn- och ungdomskliniker, kirurgakuter samt i ett senare skede även STD-verksamheter vid hudkliniker. Riktlinjerna avser både den akuta medicinska och psykosociala handläggningen och den medicinska och psykosociala uppföljningen av aktuell målgrupp. Gruppen är pojkar/män och flickor/kvinnor från 13 år som utsatts för sexuella övergrepp alternativt där det finns misstanke om sexuella övergrepp.

Arbetet ledde fram till den RMR - regional medicinsk riktlinje - som används inom regionen idag. Du hittar den på fliken RMR - regionala medicinska riktlinjer.

VKV startade våren 2010 ett projekt med syfte att bidra till metodutveckling och bättre samverkan för förbättrat stöd till unga som utsatts för sexuella övergrepp. Med unga menas här personer mellan 13 och 25 år. Projektet inkluderade både representanter från offentliga och ideella organisationer i Göteborg och sex kranskommuner.

Projektet bjöd in ett trettiotal organisationer som träffades vid ett antal projektmöten i två separata grupper, en för offentligt anställda och en för verksamma i ideella organisationer. Förutom dessa möten genomfördes en kartläggning av organisationerna, ett par utbildningstillfällen samt två samverkansdagar på hotell Riverton där organisationerna gavs möjlighet att presentera sina verksamheter för varandra. Dessutom togs det fram en informationsbroschyr om var det finns hjälp att få, med tillhörande visitkort, som spridits till de olika aktörerna i projektet.

Fyrbodal-projektet handlar om att vårdcentraler ska uppmärksamma de psykosociala faktorernas betydelse för den fysiska och psykiska hälsan. De ska särskilt fokusera på tidig upptäckt av barn som far illa och personer som utsätts för våld i nära relationer. Detta genom att ställa frågor om våld till sina patienter.

Målgrupper är patienter med risk för sjukskrivning, patienter som är sjukskrivna samt patienter med psykisk ohälsa. De som frågar är rehabkoordinatorer, vårdsamordnare, psykisk hälsa, försäkringsmedicinska läkare, processledare samt rehabpersonal.

Medverkar i projektet gör vårdcentraler, rehabiliteringsmottagningar, regionutvecklare för vårdsamordnare samt VKV.

Senast uppdaterad: 2021-01-05 15:14