Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet
VKV

Statliga medel

Socialstyrelsen har under åren 2020–2022 regeringens uppdrag att fördela medel till kommuner och regioner för att utveckla socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete mot våld i nära relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt för att stödja arbete med vuxna och barn i prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Observera att sista ansökningsdag för utvecklingsmedel för 2022 har passerat. Handläggning av inkommande ansökningar pågår.

Anvisningar för att söka utvecklingsmedel för 2022 för arbete mot våld i nära relationer med mera.

Övergripande mål

En övergripande målsättning är att arbetet mot våld i nära relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål, ska vara av likvärdig kvalitet i hela landet. Personer som har utsatts för sådant våld ska få det stöd och den hjälp som de behöver oavsett var i landet de bor. Målsättningen är också att kommuner och regioner ska vara självförsörjande i fråga om baskunskaper om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Samverkan mellan kommuner, regioner och berörda verksamheter är av stor vikt. Kunskap om behov och brister som har identifierats på lokal nivå bör vara utgångspunkt för arbetet.

Vad kan ni använda medlen till?

Utvecklingsmedel avser att utveckla och stärka

  • Hälso- och sjukvårdens, inklusive tandvårdens, långsiktiga, strukturerade och samordnade arbete med våld i nära relationer, mäns våld mot kvinnor, sexuellt våld, barn som bevittnat/upplevt våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt för att stödja arbete med vuxna och barn i prostitution och människohandel för sexuella ändamål.
  • Alla berörda verksamheters möjligheter att efterleva och tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2014:4) om våld i nära relationer m.m. och gällande regelverk i övrigt
  • Verksamma metoder för våldsutsatta med särskilda behov på grund av exempelvis ålder, funktionsnedsättning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, nationell minoritetstillhörighet, utländsk bakgrund, hedersrelaterat våld och förtryck eller drogrelaterade problem samt personer i prostitution eller människohandel för sexuella ändamål,
  • alla berörda verksamheters förmåga att upptäcka och stödja våldsutsatta barn och vuxna, inklusive flickor och kvinnor som har utsatts för eller riskerar att utsättas för könsstympning och barn som uppges vara gifta, och
  • till insatser för att nå våldsutövare och att förebygga återfall i våldsbrott

Särskilt att beakta för regioner

Medlen får även användas för att stärka samverkan mellan regioner, mellan verksamheter som på egen hand möter svårigheter att utveckla ett framgångsrikt arbete och mellan hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens arbete på lokal nivå.

När kan ni använda medlen?

Socialstyrelsen betalar ut medlen under 2022 och de kan användas till och med den 31 december 2022. Det är tillåtet att använda rekvirerade medel retroaktivt för verksamhet från och med den 1 januari 2022.

Hur får ni del av medlen?

Ansökan om medel sker via ansökningsblankett som finns nedan. De verksamheter som beviljas medel meddelas senast den 30 juni 2022. De verksamheter som beviljats medel ska redovisa vad medlen använts till senast den 15 januari 2023. Information om detta mailas ut under hösten 2022. Efter godkänd återrapportering kan erhållna medel faktureras, information om detta mailas ut under hösten. Sista ansökningsdag är 15 maj 2022.

Vid frågor kontakta

Carina Eliason, Chef, VKV- Västra Götalandsregionens
kompetenscentrum om våld i nära relationer
Mejl: carina.eliason@vgregion.se
Telefon: 070-547-52-70


Senast uppdaterad: 2022-05-30 15:46