Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Barn och våld

Barns våldsutsatthet kan i vissa fall se annorlunda ut än vuxnas, därför samlar vi på denna sida information om våldsutsatthet för barn och unga.

Långsiktiga konsekvenser för barnen
I alla former av våld mot barn är upprepat våld en allvarlig riskfaktor för fysisk och psykisk ohälsa, som kan kvarstå ända upp i vuxen ålder. Våld stör barnets känslomässiga och intellektuella utveckling, självkänsla, sociala kompetens och förutsättningar för nära känslomässiga relationer.

Barn som bevittnat/upplevt våld mot en närstående
Att bevittna/uppleva våld riktat mot en närstående är en form av allvarligt psykiskt våld mot barn. För ett barn kan det vara minst lika skrämmande att bevittna/uppleva våld som att själv bli direkt utsatt. Den i särklass starkaste riskfaktorn för att barn ska bli direkt utsatta för fysiskt våld är om en närstående utövar våld mot en annan närstående i hemmet.

Latent våld mot barn
Barn utsatta för latent våld skräms till att göra och vara på ett visst sätt för att undvika att utsättas för våld eller för att skydda en närstående från våld. I fall där barn vägrar umgänge med en förälder kan det handla om latent våld och därför bör varje sådant fall utredas noggrant.

Sexuellt våld mot barn
Sexuellt våld mot barn innefattar alla former av sexuella handlingar som påtvingas ett barn av en vuxen person. Sexuella övergrepp mot barn innebär att personen utnyttjar barnets beroendeställning och kränker barnets integritet. Sexuellt våld kan också ske utan fysisk kontakt, via digitala medier (se nedan).

Våld via digitala medier
Våld via digitala medier sker ofta mellan barn, men barn utsätts också av vuxna. Det har blivit allt vanligare med grooming, det vill säga vuxna som kontaktar barn via sociala medier och utger sig för att vara jämnåriga. De skapar en relation till barnet och utnyttjar sedan förtroendet som har byggts upp till att utföra allt grövre sexuella övergrepp. Detta brott är minst lika kränkande för barnet som ett fysiskt övergrepp och orsakar ofta svåra skam- och skuldkänslor som försvårar för barnet att berätta om sin utsatthet.

Försummelse
Försummelse sker när barn inte får sina grundläggande fysiska och känslomässiga behov tillgodosedda. Det kan handla om brist på tillsyn, skydd, åldersadekvat kost, hygien, sömn, utvecklingsmöjligheter, stimulans, kärlek och omsorg. För att räknas som försummelse behöver det vara ett återkommande mönster och en upprepad brist på omsorg. Försummelse kan vara en aktiv handling där barnets behov inte tillgodoses trots att förälder/vårdnadshavare har tillräckliga resurser. Det vanliga är dock att försummelse uppstår när föräldraskapet utmanas av exempelvis psykisk ohälsa, missbruk, våldsutsatthet eller en i övrigt utsatt social situation.

Dental försummelse brukar definieras som en underlåtenhet av en förälder/vårdnadshavare att uppsöka tandvård för barnet och på så sätt orsaka att barnet inte kan bibehålla den tandhälsonivå som krävs för en adekvat funktion utan värk och infektioner.

Hedersrelaterat våld och förtryck
Hedersrelaterat våld och förtryck kännetecknas framförallt av att det sker i en kollektivistisk kontext. Med det menas att våldet är sanktionerat av en familj, släkt eller grupp som ger våldsutövaren stöd. Kontrollen uttrycks till exempel genom begränsningar av livsutrymme, hot och uteslutning ur gemenskapen, barnäktenskap, tvångsäktenskap, uppmaningar om självmord och mord samt fysiskt och sexuellt våld. Kvinnlig könsstympning är också ett uttryck för hedersrelaterat våld och förtryck. Läs mer om hedersrelaterat våld under fliken om hedersrelaterat våld.

Mina rättigheter
Mina rättigheter är en sida om barns rättigheter, som är riktad direkt till barnen. Den är uppdelad i åldersgrupprna 2-5 år, 6-9 år, 10-13 år samt 14-18 år och texterna är därefter anpassade utifrån besökarens ålder.

Hjälpkort för barn och unga
VKV har tagit fram hjälpkort med information till patienter om stödinsatser och det finns ett hjälpkort speciellt utformat för barn och unga. Kortet är litet nog för att få plats i fickan och är tänkt att vara enkelt att plocka med sig. På vår materialsida, i den nedfällabra fliken "Hjälpkort" hittar du information om hur du beställer hjälpkorten.

Senast uppdaterad: 2020-03-31 15:31