Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vem möter våld i sitt arbete?

Kommunanställda inom flera olika verksamheter kan komma i kontakt med personer som lever med våld.

 Även personal som inte väntas arbeta med våld kan möta våld. Till exempel kan en fastighetsskötare som ansvarar för underhåll av lägenheter se och höra mycket. En anställd i skolmatsalen kan vara den som uppmärksammar en elev som mår dåligt på grund av våld i hemmet eller personal på ett äldreboende kan se blåmärken.

Ju fler som vågar se och upptäcka våld och som dessutom vet hur man kan agera för hjälpa, desto fler våldsutsatta kan få hjälp.

Nedan finns exempel på verksamheter i kommunen där personalen kan komma i kontakt med våld.

Förskola

Personal inom förskolan kommer i hög grad i kontakt med både barn och föräldrar. Under de år ett barn är inskriven i förskolan skapas ofta en nära relation mellan barnet och personalen. Personalen har oftast en daglig kontakt med föräldrar vilket leder till att de har en god kännedom om familjerna och därmed också en stor möjlighet att upptäcka våld inom familjen. Förskolepersonal har en skyldighet att anmäla till socialtjänsten om de får kännedom om att barn far illa. 

Skola 

Skolan har en viktig roll i arbetet med att upptäcka barn som lever med våldet som en del av sin vardag. Skolans personal har en unik möjlighet i detta arbete eftersom de träffar alla barn, ofta under en längre tid. Alla som är verksamma i skolan har en skyldighet att anmäla till socialtjänsten om de får kännedom om att barn far illa. Inom skolans verksamhet finns ofta kurator, skolsköterska och skolläkare. Dessa är personer som har ett särskilt ansvar för barnens hälsa och utgör därmed en resurs för barnen och deras föräldrar.

Barn- och ungdomsenheter

Socialtjänsten ska utreda barns behov av stöd och hjälp när det finns oro för att de far illa. Det finns olika riskfaktorer för barnets utveckling som behöver uppmärksammas. Barnets behov, föräldrarna och familjens förmåga och miljöns förutsättningar behöver därför kartläggas. En riskfaktor är om barnet tvingas leva i våld. Det kan ske genom att den ena föräldern utsätts för våld av den andra. Någon annan vuxen i familjen kan vara våldsam mot andra. Syskon till barnet kan vara våldsamma eller bli utsatta för våld. Andra för barnet viktiga närstående kan också leva i våldet.    

Läs mer om att hjälpa barn som levt med våld i familjen

Ekonomiskt bistånd

Socialtjänsten ska ibland bedöma en persons behov av försörjningsstöd. Bland de som söker denna hjälp finns det kvinnor och män som har ekonomiska problem till följd av våld. De har ibland tvingats fatta beslut som följd av våldet som skapar ekonomiska problem.

Våldsutsatta kvinnor kan ha upprepade svårigheter att försörja sig själva över längre tid. I socialtjänstens arbete med försörjningsstöd behöver därför våldet uppmärksammas, framför allt när de ekonomiska problemen pågår över tid. Barnens situation behöver då också lyftas fram. Socialtjänsten ansvarar för barnens behov av stöd och skydd.

Familjerådgivning

Varje kommun är skyldig att erbjuda familjerådgivning. Det innebär att par och familjer som behöver hjälp att lösa relationsproblem kan få hjälp om de vill.

Familjerådgivningen behöver vara uppmärksam på våld hos de par och familjer som söker hjälp. Det är familjerådgivningens uppgift att bedöma om det går att genomföra gemensamma samtal. Om våldet är av sådan art att det begränsar samtalen behöver familjerådgivare ge hänvisning till annan hjälp för den som utsätts för våld och för den som utövar våld.

Familjerådgivare måste ta reda på om det finns barn hos de hjälpsökande och hur barnens situation ser ut. Om ett barn utnyttjas sexuellt eller utsätts för annan psykisk eller fysisk misshandel måste det anmälas till socialtjänsten.

Anmälningsplikten är olik den som andra myndigheter har. Det räcker inte med en ”misstanke” utan familjerådgivaren måste ”veta”. Att som barn tvingas leva med att en vuxen därhemma utsätts för eller utsätter någon för våld kan sannolikt anses som psykisk misshandel.

Familjerätten

En familjerätt har en särskilt viktig uppgift att uppmärksamma våld. I samband med separationer är det vanligt att den utsatta berättar om våld som tidigare varit okänt för omgivningen. Familjerätten är skyldig att ha ett barnperspektiv i sin verksamhet. En källa till oenighet mellan föräldrarna kan vara att våld används eller har använts av den ena föräldern mot den andra.

Föräldrar kan få hjälp med så kallade samarbetssamtal som familjerätten är skyldiga att erbjuda. Familjerätten ska ta reda på om våld har förekommit och överväga om samarbetssamtal är lämpliga.

Familjerätten ska hjälpa till om föräldrar vill avtala om barnets boende, vårdnad eller umgänge. Dessa avtal blir juridiskt bindande om familjerätten godkänner dem. Om det förekommit våld mot eller av någon av föräldrarna ska det vägas in.

I de fall där tvister om barn går till domstol ska familjerätten yttra sig om barnets bästa. Risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för våld ska särskilt uppmärksammas. Om det förekommit våld ska man bedöma följderna av detta våld för barnet och om det finns en risk för fortsatt våld. Barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna ska då vägas mot riskerna.

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Våld mot en person med funktionsnedsättning kan utövas av en partner, annan närstående, annan brukare, personal, färdtjänstchaufför eller annan person som hen står i särskilt beroende till. 

Anmälningsplikt

Alla som arbetar med stöd och service till personer med funktionsnedsättning ska bevaka att klienterna får ett gott stöd och lever under trygga förhållanden. Om en anställd får veta att någon lever med våld i nära relation ska hen göra en anmälan till socialnämnden eller motsvarande. Detta gäller för både kommunal verksamhet och vårdbolag.

Att inte ge en person med funktionsnedsättning den hjälp hen behöver kan vara en form av våld. Om en anställd bemöter en brukare kränkande på något sätt kan en anmälan enligt Lex Sarah behöva göras.

Om missförhållandena gäller barn under 18 år och man misstänker att barnet far illa och kan behöva skydd, ska anmälan göras till socialtjänstens barn- och ungdomsenhet.

Särskilt utsatta grupper

Särskilt utsatta grupper är ett samlingsbegrepp för grupper som till stor del varit förbisedda i forskning kring våld i nära relationer.

Det kan vara personer som har fysiskt eller psykiskt funktionsnedsättning eller kvinnor i missbruk som också är våldsutsatta.

Särskilt utsatta med missbruksproblem

För kvinnor i missbruk uppstår större hinder när det gäller samhällets stöd. Kvinnor som missbrukar kan oftast inte få hjälp på kvinnojouer eller kommunala kriscentra. Det finns få möjligheter till rehabilitering för dubbel problematik, våld och missbruk.

Kvinnornas symtom kan feltolkas som en orsak av missbruk och inte av våld. Därför finns det risk att man i behandlingen lägger fokus på missbruket och inte på kvinnans upplevelser av våld och övergrepp. Detta trots att kvinnor i missbruk ofta har erfarenheter av våld och ett behov av att prata om det.

Särskilt utsatta med psykisk ohälsa

Även kvinnor med psykiska problem är en särskilt utsatt grupp. De har ofta en lång historia av våld och övergrepp och i vissa fall svårt att beskriva vad de har varit utsatta för. Det kan göra att behandlingspersonalen har svårt att definiera kvinnans problem.

Våld inom äldreomsorgen

Den kommunala äldreomsorgen ger olika former av stöd som underlättar för äldre så de kan leva och bo självständigt och under trygga förhållanden. Våld kan förekomma och se olika ut. Den äldre kan vara utsatt av sin partner, de vuxna barnen eller andra anhöriga. Den anhörige som är våldsam kan samtidigt vara anhörigvårdare. Den äldre kan också vara den som utövar våld mot närstående. Även personal kan utsätta äldre för våld. 

En skyldighet att reagera

Personal som arbetar med äldreomsorg ska vaka över och anmäla allvarliga missförhållanden i verksamheten till socialnämnden. Det gäller både kommunalt anställda och anställda vid ett privat vårdbolag. Om personal bemöter den äldre kränkande ska detta anmälas enligt Lex Sarah. Våld i de nära relationerna faller inte under Lex Sarah. Men om en anhörig brukar våld mot en äldre kan det vara ett sådant allvarligt missförhållande som ska anmälas enligt socialtjänstlagen. Det kan vara allvarlig försummelse genom hot eller fysiskt våld eller genom att den äldre inte får det hen är i behov av.  

De som arbetar inom hemsjukvården och får misstanke om att barn under 18 år far illa och har behov av skydd ska anmäla detta till barn- och ungdomsenheten inom socialtjänsten.

Om Lex Sarah

Fastighetsskötare kan upptäcka våld

Bostadsbolagens fastighetsskötare arbetar i människors närmiljö. Samtidigt som de arbetar med läckande kranar kan de även möta våld. För att kunna hjälpa de som utsätts för våld behöver fastighetsskötarna en grundläggande kunskap om våld och vad de kan göra om de upptäcker våld.

Att våga fråga är både det viktigaste och det svåraste. Om en fastighetsskötare vet vart hen ska hänvisa den våldsutsatta och den som utövar våld är det också lättare att fråga om våld förekommit. En kontaktlista med telefonnummer till polis, kvinnojourer, sjukvård eller andra som kan ge hjälp och stöd kan hjälpa fastighetsskötaren att agera och samtidigt göra en stor skillnad i den våldsutsattas liv.

Senast uppdaterad: 2018-05-18 11:00