Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Mäns utsatthet

Både svensk och internationell forskning visar att grovt och upprepat våld i heterosexuella parrelationer i de flesta fall handlar om mäns våld mot kvinnor. Samtidigt visar undersökningar att även hetero- och homosexuella män utsätts för våld av sina partner och andra familjemedlemmar. Det finns studier som rapporterar lika stor utsatthet för relationsvåld för både män och kvinnor. Forskningen visar dock att det rör sig om olika typer av våld. (NCK)

Våldets karaktär

Det är vanligare att män som utsätts för våld i nära relationer uppger att de har utsatts för psykiskt snarare än fysiskt våld. Det kan ta sig uttryck som verbala angrepp (förlöjligande och mobbning), isolering (social eller ekonomisk), svartsjuka, hot om fysiskt våld, hot om skilsmässa och förstörelse av personlig egendom.

Kvinnor utsätts oftare än män för grovt och upprepat relationsvåld. När det gäller lindrigare former av våldsutövning (som att knuffa, kasta saker eller dra någon i håret) drabbas män och kvinnor i liknande utsträckning. Män utsätts även för sexuellt våld i nära relationer (oftast i samkönade relationer), såsom kränkande sexuella handlingar, våldtäktsförsök och våldtäkt. (NCK)

Man har också funnit ett samband mellan mäns våldsutsatthet och att de utsätter sin partner för våld (Anderson 2002; Coker, Davis et al. 2002; Katz, Kuffel et al. 2002; Cercone, Beach et al. 2005; Houry, Rhodes et al. 2008; McKinney, Caetano et al. 2009; Rhodes, Houry et al. 2009; Straus, Cerulli et al. 2009). En del av den våldsutsatthet som män uppger är självförsvarsvåld, det vill säga att en partner "slår tillbaka". Få män, i jämförelse med kvinnor, rapporterar att de känner rädsla inför det psykologiska och/eller fysiska våld som de utsätts för (Cercone, Beach et al. 2005; Houry, Rhodes et al. 2008).

Hälsoeffekter

Vuxna och unga vuxna män som har upplevt fysiskt och psykiskt våld i en nära relation uppvisar bland annat depression (Ansara and Hindin 2011), alkohol- och drogmissbruk, HIV (Zhan, Hansen et al. 2012), psykiatriska diagnoser (Afifi, MacMillan et al. 2009), post-traumatisk stress syndrom (Harned 2001; Houry, Rhodes et al. 2008), sämre självkänsla (Anderson 2002) och sämre självskattad hälsa (Romito and Grassi 2007).

Hjälpsökande

Flertalet män låter bli att söka hjälp för sin våldsutsatthet då de känner skuld, skam och stigmatisering och förnekar det våld som de har varit med om (Tsui, Cheung et al. 2010). Normerande uppfattningar om manligt beteende är i många fall ett hinder för män att söka hjälp eftersom de anser det vara omanligt att bli utsatt för våld (Anderson 2005). Män som utsätts för våldtäkt upplever ofta en ordlöshet som innebär att de har svårt att definiera och benämna utsattheten i termer av våld o kränkningar (Knutagård). Få män söker sjukvård (eller polisanmäler) efter övergreppet om dom inte samtidigt kan uppvisa fysiska skador.

Män som har blivit utsatta för relationsvåld i Sverige har lågt förtroende för rättsväsendet, både jämfört med kvinnor som blivit utsatta för samma typ av våld och jämfört med män som blivit utsatta för andra slags våldsbrott. Få våldsutsatta män erbjuds stöd av ideella organisationer, men när stöd väl erbjuds upplevs den som god (Selin 2009). Det finns få tjänster som är riktade till våldsutsatta män (Selin 2009; Tsui, Cheung et al. 2010) och män som söker hjälp vänder sig till vänner, familj, Internet, samt söker upp somatisk och psykiatrisk hälso- och sjukvård (Douglas and Hines 2011).

Bemötande

Det är viktigt att uppmärksamma våldsutsatta män då de riskerar att utveckla ångest, depression och smärttillstånd. Det är därför viktigt att personalen ställer frågor om våldsutsatthet och att man har en god kunskap om vilken hjälp det finns att erbjuda. Homosexuella män kan uppleva en dubbel utsatthet då de förutom sin våldsutsatthet också måste berätta om sin sexuella läggning. En negativ respons från hälso- och sjukvårdspersonalen kan innebära att mannen inte berättar om sina erfarenheter av våld/övergrepp och att upplevelsen av kränkningarna förblir obearbetade. Utgångspunkten bör därför vara att alla patienter kan vara potentiella offer för våld i nära relationer och att hälso-och sjukvården har en viktig uppgift när det gäller upptäckt, stöd och hjälp till krishantering/behandling.

Länkar: Om våldtagna mäns ordlöshet:

http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1450942&fileOId=1450995

Senast uppdaterad: 2019-03-14 11:25