Christinaprojektet

Syftet med "Christina – projektet" var att synliggöra och uppmärksamma barn som utsätts för våld, sexuella övergrepp, försummelse samt barn som lever med våld i nära relationer och att dessa barn får skydd, stöd och behandling. Fokus låg på samverkan mellan BVC, Folktandvård och socialtjänst.

Målet var att utveckla en god och effektiv samverkansmodell mellan BVC, folktandvård och socialtjänst. Nu när projektet är avslutat och utvärderat av Viveka Enander, påbörjas arbetet med att erbjuda övriga verksamheter i regionen att arbeta efter denna modell. Det har tagits fram rutiner samt informations- och handledningsmaterial som långsiktigt ska kunna erbjudas och implementeras i hela Västra Götalandsregionen inom berörda områden.