Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Barn med förälder

Barn- och ungdomsenheter

Socialtjänsten ska utreda barns behov av stöd och hjälp när det finns oro för att de far illa. Det finns olika riskfaktorer för barnets utveckling som behöver uppmärksammas. Barnets behov, föräldrarna och familjens förmåga och miljöns förutsättningar behöver därför kartläggas. En riskfaktor är om barnet tvingas leva i våld. Det kan ske genom att mamman utsätts för våld av pappan eller annan man. Någon annan vuxen i familjen kan vara våldsam mot andra. Syskon till barnet kan vara våldsamma eller bli utsatta för våld. Andra för barnet viktiga närstående kan också leva i våldet.    

Läs mer om att hjälpa barn som levt med våld i familjen

Ekonomiskt bistånd

Socialtjänsten ska ibland bedöma en persons behov av försörjningsstöd. Bland de som söker denna hjälp finns det kvinnor och män som har ekonomiska problem till följd av våld. De har ibland tvingats fatta beslut som följd av våldet som skapar ekonomiska problem.

Våldsutsatta kvinnor kan ha upprepade svårigheter att försörja sig själva över längre tid. I socialtjänstens arbete med försörjningsstöd behöver därför våldet uppmärksammas, framför allt när de ekonomiska problemen pågår över tid. Barnens situation behöver då också lyftas fram. Socialtjänsten ansvarar för barnens behov av stöd och skydd.

Familjerådgivning

Varje kommun är skyldig att erbjuda familjerådgivning. Det innebär att par och familjer som behöver hjälp att lösa relationsproblem kan få hjälp om de vill.

Familjerådgivningen behöver vara uppmärksam på våld hos de par och familjer som söker hjälp. Det är familjerådgivningens uppgift att bedöma om det går att genomföra gemensamma samtal. Om våldet är av sådan art att det begränsar samtalen behöver familjerådgivare ge hänvisning till annan hjälp för den som utsätts för våld och för den som utövar våld.

Familjerådgivare måste ta reda på om det finns barn hos de hjälpsökande och hur barnens situation ser ut. Om ett barn utnyttjas sexuellt eller utsätts för annan psykisk eller fysisk misshandel måste det anmälas till socialtjänsten.

Anmälningsplikten är olik den som andra myndigheter har. Det räcker inte med en ”misstanke” utan familjerådgivaren måste ”veta”. Att som barn tvingas leva med att en vuxen därhemma utsätts för eller utsätter någon för våld kan sannolikt anses som psykisk misshandel.

Familjerätten

En familjerätt har en särskilt viktig uppgift att uppmärksamma våld. I samband med separationer är det vanligt att den utsatta berättar om våld som tidigare varit okänt för omgivningen. Familjerätten är skyldig att ha ett barnperspektiv i sin verksamhet. En källa till oenighet mellan föräldrarna kan vara att våld används eller har använts av den ena föräldern mot den andra.

Föräldrar kan få hjälp med så kallade samarbetssamtal som familjerätten är skyldiga att erbjuda. Familjerätten ska ta reda på om våld har förekommit och överväga om samarbetssamtal är lämpliga.

Familjerätten ska hjälpa till om föräldrar vill avtala om barnets boende, vårdnad eller umgänge. Dessa avtal blir juridiskt bindande om familjerätten godkänner dem. Om det förekommit våld mot eller av någon av föräldrarna ska det vägas in.

I de fall där tvister om barn går till domstol ska familjerätten yttra sig om barnets bästa. Risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för våld ska särskilt uppmärksammas. Om det förekommit våld ska man bedöma följderna av detta våld för barnet och om det finns en risk för fortsatt våld. Barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna ska då vägas mot riskerna.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&tqvi5t}vls%vq{|H{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{mtqvi5t}vls%vq{|H{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{m