Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Våld inom äldreomsorgen

Kvinna hjälper äldre man

Socialtjänstens äldreomsorg ger olika former av stöd som underlättar för äldre så de kan leva och bo självständigt och under trygga förhållanden. Våld kan förekomma och se olika ut. Den äldre kan vara utsatt av sin partner, de vuxna barnen eller andra anhöriga. Den anhörige som är våldsam kan samtidigt vara anhörigvårdare. Den äldre kan också vara den som utövar våld mot närstående. Även personal kan utsätta äldre för våld. 

En skyldighet att reagera

Personal som arbetar med äldreomsorg ska vaka över och anmäla allvarliga missförhållanden i verksamheten till socialnämnden. Det gäller både kommunalt anställda och anställda vid ett privat vårdbolag. Om personal bemöter den äldre kränkande ska detta anmälas enligt Lex Sarah. Våld i de nära relationerna faller inte under Lex Sarah. Men om en anhörig brukar våld mot en äldre kan det vara ett sådant allvarligt missförhållande som ska anmälas enligt socialtjänstlagen. Det kan vara allvarlig försummelse genom hot eller fysiskt våld eller genom att den äldre inte får det hen är i behov av. 

 

De som arbetar inom hemsjukvården och får misstanke om att barn under 18 år far illa och har behov av skydd ska anmäla detta till barn- och ungdomsenheten inom socialtjänsten.


Om Lex Sarah


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&tqvi5t}vls%vq{|H{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{mtqvi5t}vls%vq{|H{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{m