Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Vuxna

Både svensk och internationell forskning visar att grovt och upprepat våld i heterosexuella parrelationer i de flesta fall handlar om mäns våld mot kvinnor och att detta är ett stort folkhälsoproblem med allvarliga konsekvenser för de drabbade. Våldet är också en jämställdhetsfråga och ett hot mot mänskliga rättigheter. Våldet är ofta systematiskt och omfattar olika typer av våld som fysiskt, psykist eller sexuellt våld. Våldet får ofta såväl fysiska, psykiska och sociala konsekvenser för den utsatta.

Samtidigt visar undersökningar att även män utsätts för våld av sina partner och andra familjemedlemmar. Det finns studier som rapporterar lika stor utsatthet för våld i nära relationer för både män och kvinnor. Forskningen visar dock att det rör sig om olika typer av våld. Det är vanligare att män som utsätts för våld i nära relationer uppger att de har utsatts för psykiskt snarare än fysiskt våld. Kvinnor utsätts oftare än män för grovt och systematiskt våld.

I NCK:s prevalensstudie Våld och hälsa (NCK 2014:1) som omfattade 20 000 vuxna kvinnor och män framgår att 14% av kvinnorna samt 5% av männen rapporterar utsatthet för partnervåld under vuxenlivet. Kopplingen mellan våld och ohälsa är stark.

Hälso- och sjukvården är ofta den första instans som våldsutsatta söker sig till, vilket ger en unik möjlighet att upptäcka våldsutsatthet. Målet för hälso- och sjukvården är "en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen" (1997:142) samt ett ansvar att förebygga ohälsa. Det finns därför ett ansvar att fånga upp våldsutsatthet hos både kvinnor och män.

  • 22 000 fall av misshandel mot kvinnor över 18 år där förövaren var bekant med offret anmäldes 2014. Av dess anmäldes 3 417 brott i Västra Götaland
  • Enligt statistik från BRÅ riskerar ca 17 kvinnor dödas per år av en person som de haft en nära relation till.
  • Mellan 13-30 % av alla kvinnor som söker akutsjukvård har under det gångna året blivit utsatta för våld. (se ref Anamnesboken, s.127)
  • Enligt Brå är det bara vart fjärde till femte fall som anmäls. När det gäller brott i nära relationer där parterna är av samma kön är mörkertalet ännu större.

Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m