Bakgrund

Sammanfattande bakgrund

Våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor är ett brott, ett samhällsproblem, ett folkhälsoproblem och ett jämställdhetsproblem. Ett liv utan våld är en grundläggande mänsklig rättighet. Våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor är allvarliga brott som orsakar stort fysiskt och psykiskt lidande. Dessa former av våld förekommer i alla åldrar och samhällsklasser oavsett religion, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

Familjer som lever med andra påfrestningar ekonomiskt, socialt eller hälsomässigt löper större risk att drabbas av våld. En viktig förklaring till det våld som äger rum i nära relationer är ojämställdhet och utövande av makt och kontroll.

Våldet drabbar alla i familjen, inte minst barnen. Att utsättas för våld, sexuella övergrepp, försummelse eller att ha bevittnat/upplevt våld mot närstående under barndomen kan, förutom det lidande det innebär för stunden, ge allvarliga konsekvenser för barnets psykiska och fysiska hälsa och utveckling. Det finns ett starkt samband mellan våldsutsatthet under barndomen och ohälsa i vuxenlivet samt multipla riskfaktorer för flera av de vanligaste dödsorsakerna hos vuxna. Det finns ett starkt samband mellan barn som bevittnat/upplevt våld mot närstående och barn som själva utsätts för fysiskt våld av närstående. Sambandet kan vara så starkt som ca 60 procent, en del av dessa barn utsätts också för sexuella övergrepp.

Att myndigheter samarbetar/samverkar är ovärderligt för vuxna och barn som utsatts för våld och övergrepp. Många får vård, stöd och behandling, men det räcker inte. Alla vuxna och barn har rätt till skydd från våld och övergrepp och rätt till stöd och behandling. Förutom att lagföras behöver personer som utövar våld i nära relationer få stöd och behandling för att bryta sitt destruktiva beteende. Att erbjuda och ge insatser till personer som utövar/utövat våld är en viktig del i arbetet för att förebygga och motverka våld i nära relationer och kan indirekt ses som insatser för våldsutsatta vuxna och barn som bevittnat/upplevt våld. Socialstyrelsens utvärdering Behandling av män som utövar våld i nära relationer – en utvärdering visar att många män som sökte sig till behandling minskade sitt våld under uppföljningstiden. Resultaten tyder på att behandling av män kan vara verksamt för att bekämpa våld mot kvinnor i nära relationer.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m