Islandsprojektet

Syftet med projektet

Utveckla ett konkret och effektivt samarbete/samverkan på en operativ nivå mellan polis, åklagare, socialtjänst, socialjour samt hälso- och sjukvård. Samarbetet/samverkan fokuseras på handläggning och uppföljning av akuta våldshändelser i familjer med barn utifrån ett barnrättsperspektiv.

Projektplan i PDF

Kortfattad presentation i A5-format

Övergripande mål

Våldsutsatta vuxna och barn, våldsutövare samt barn som bevittnat/upplevt våld skall ur ett helhetsperspektiv synliggöras och erhålla ett adekvat och konsekvent bemötande samt erhålla skydd, stöd och behandling.

Delmål

Polis: Effektivisera det initiala arbetet, ingripandet, vid akuta våldshändelser i familjer med barn. Underrätta socialtjänst/socialjour, utveckla dokumentation som underlag till utredning – förhör skall ske inom kortare tid – uppföljning. Utföra risk och hotbildsbedömning. Utveckla ett samarbete/samverkan i de enskilda fallen utifrån ett barnrättsperspektiv.

Åklagare: Uppnå en effektivare utredning och högre lagföring. Utveckla ett samarbete/samverkan i de enskilda fallen utifrån ett barnrättsperspektiv.

Socialtjänst/socialjouren: I större omfattning medverka och ingripa vid akuta fall tillsammans med polis. Risk- och hotbildsbedömningar skall alltid ske utifrån barnets behov. Varje ärende då barn finns öppna utredningar enligt 11 kap 1 § Socialtjänstlagen – följa upp – behandla. Utveckla ett samarbete/samverkan i de enskilda fallen utifrån ett barnrättsperspektiv.

Hälso- och sjukvården: Vid akuta fall göra en somatisk undersökning, ställa frågor om fysiskt, psykiskt och sexualiserat våld. Utveckla dokumentation/skadedokumentation. Alltid göra en anmälan enligt 14 kap § 1 Socialtjänstlagen vid misstanke om att barn far illa/riskerar att fara illa. Följa upp behandling– Utveckla ett samarbete/samverkan i de enskilda fallen utifrån ett barnrättsperspektiv.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m