Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Bakgrund

Samverkans- och utvecklingsprojekt om barn som utsätts för våld, sexuella övergrepp, försummelse samt upplever våld i nära relationer.

Syfte och mål
Våren 2012 startade VKV ett projekt som vänder sig till anställda inom BVC, Folktandvården och socialtjänsten. Syftet med projektet är att synliggöra och uppmärksamma barn som utsätts för våld, sexuella övergrepp, försummelse och barn som lever med våld i nära relationer. Detta innebär att inom BVC, Folktandvården och socialtjänsten utveckla personalens kunskap, rutiner samt bemötande inom området. Syftet är även att utveckla rutiner och goda samverkansmöjligheter mellan BVC, Folktandvården och socialtjänsten. Stabil och effektiv samverkan behöver också en god struktur för att kunna överbrygga strukturella hinder, såsom skilda regelsystem. Vidare innebär att de samverkande verksamheterna har ett tydligt gemensamt mål, att de har definierat den gemensamma målgruppen och kartlagt de behov som man vill tillgodose med samverkan.

De övergripande målen med projektet är att barn som utsätts för våld och sexuella övergrepp, försummelse samt upplever våld i nära relationer, synliggörs och uppmärksammas och får det skydd och det stöd som de har rätt till. Att riktlinjer och rutiner finns inom samtliga av projektets verksamheter gällande samverkansformer samt upptäckt, bemötande och handläggning.

Målgrupp
Målgrupp för detta projekt är chefer och övriga anställda inom projektets berörda barnavårdscentraler, folktandvårdskliniker, socialtjänstverksamheter. Geografiska områden för projektet är Göteborg och Borås. Inom Göteborg omfattas 7 BVC-mottagningar, 4 folktandvårdskliniker och 5 socialtjänstverksamheter. Inom Borås omfattas 3 BVC mottagningar, 3 folktandvårdskliniker och 3 socialtjänstverksamheter.

Genomförande
Under våren 2012 och i början av hösten 2012 har projektet förankrats med representanter från berörda verksamheter. Karläggning har skett gällande utvecklingsområden och behov av att utveckla eller revidera riktlinjer och rutiner inom respektive verksamhet.

Uppstart och utbildning inom ramen för projektet startade i november 2012. Fyra halvdagar att välja mellan erbjöds samtliga personal inom de berörda verksamheterna. Dessa halvdagar gav målgruppen en grundläggande kunskap om våld i nära relationer ur ett barn- och föräldraperspektiv. Efter grundutbildningarna erbjöds utsedda nyckelpersoner inom projektets respektive verksamheter vidare utbildning och fördjupade kunskaper inom området. Dessa utbildningstillfällen fokuserade på våldets konsekvenser för de mindre barnen, förövarperspektivet, våldsutsattas perspektiv, anmälningsplikt, sekretess samt att konkret utveckla goda samverkansformer. Målgruppen fick även lyssna till föreläsningar av polis, åklagarmyndigheten och verksamheter som möter våldsutsatta barn och deras föräldrar. Utbildningsinsatserna avslutades i januari 2013.

Vid frågor gällande detta projekt kontakta VKV:s utvecklingsledare, Carina Eliason,  , 0705-475270

I vänstra kolumnen finns vidare information!


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBkizqvi5mtqi{wvH%vozmoqwv5{mkizqvi5mtqi{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m