Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Socialtjänstlagen

Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp. Socialnämnden skall särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. Socialnämnden skall också beakta att barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxna är offer för brott och kan vara i behov av stöd och hjälp. Med att barn bevittnat våld eller andra övergrepp avses huvudsakligen att barnet sett eller hört den brottsliga gärningen begås.

Barn ska kunna vårdas mot den ena vårdnadshavarens vilja
En lagförändring för att stärka barns skydd och barns rätt till stöd och behandling är regeringens förslag om att psykiatrisk eller psykologisk utredning eller behandling samt vissa insatser enligt socialtjänstlagen får ges till barnet om det krävs med hänsyn till barnets bästa trots att endast en av vårdnadshavarna har samtyckt till det.  Socialnämnden skall kunna besluta att ett barn ska vårdas mot den ena vårdnadshavarens vilja, förutsatt att vården krävs för barnets bästa. De nya reglerna gäller från den 1 maj 2012.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m