Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Upplevs våldet på samma sätt av kvinnor och män?

Hej Lotta Nybergh, forskare vid Sahlgrenska Akademien och VKV, kan du berätta om ditt forskningsprojekt?

- Jag skriver på en avhandling om våld i nära relationer bland vuxna kvinnor och män i Sverige. Tillsammans med mina handledare söker vi svar på frågan ifall Världshälsoorganisationens (WHO) frågebatteri om psykiskt, fysiskt och sexuellt våld i en nära relation är pålitligt nog för att användas bland både vuxna kvinnor och män i Sverige. Vi kommer fram till att dessa frågor om våldsutsatthet fungerar bra för kvinnor, men inte som tänkt för män. Kvinnorna svarar enligt ett mönster som skiljer på psykiskt, fysiskt och sexuellt våld, vilket frågorna var tänkta att göra, medan männens svarsmönster inte skiljer på dessa traditionella gränsdragningar mellan olika slag av våld. Istället skiljer männens svarsmönster på våldshandlingar som har större eller mindre sannolikhet att leda till kroppsskada. Man kan även urskönja att deras svarsmönster eventuellt följer en viss allvarlighetsgrad i våldshandlingarna.

- Dessa fynd avslöjar att kvinnor och män inte svarar på frågor om våld i en nära relation enligt samma mönster. Mäns och kvinnors upplevelse av våld i en nära relation verkar med andra ord inte vara samma slag av upplevelse. Vad detta mera exakt beror på och på vilka grunder som upplevelserna skiljer sig åt kan vi däremot inte säga baserat på de studier som vi har gjort hittills. Däremot finns det annan forsknings som pekar på att män inte nödvändigtvis upplever våldshandlingar av sina kvinnliga partners som lika hotande som det våld som kvinnor är utsatta för av en manlig partner.

- Till slut vill jag även säga att det är bra att påminna sig om att flera och olika slags studier behövs för att kunna säkerställa slutsatserna, då de baserar sig på ett relativt litet urval kvinnor respektive män.

Vad händer i den närmaste framtiden i ditt forskningsprojekt?
- I den närmaste framtiden hoppas jag på att skicka in etikansökan för vår sista studie, som skall se närmare på de olika sätt som kvinnor och män svarar på frågor om våld i en enkät. Tanken är att intervjua både kvinnor och män till dels om deras upplevelser av att ha varit utsatta för våld i en nära relation, och till dels att be dem besvara WHO:s frågor om våld och diskutera hur dessa (o)synliggör de intervjuade personernas upplevelser av våld. Under intervjuerna är jag även intresserad av att fråga hur männen definierar våld i en nära relation och hur de relaterar till offer-begreppet.

Vad kan du se för framtida projekt för att bygga vidare på din forskning? Vad behöver man veta mer om?
- Baserat på våra resultat så skulle jag vara mycket intresserad av att se mera forskning och teoribildning kring hur män definierar och upplever våldsutsatthet i en nära relation, både i olik- och samkönade relationer. Dessa frågor skulle ytterligare behöva kopplas till hur man kunde ställa frågor om våld i en nära relation till både kvinnor och män i en och samma enkät, särskilt då kvinnor och män inte verkar besvara dessa frågor på samma sätt. Det skulle vara spännande att utveckla ett frågeformulär som skulle basera sig på forskning och teorier om hur våld i nära relationer överlappar samt skiljer sig åt beroende på om man är en man, kvinna, lesbisk, heterosexuell, härstammar från ett annat land, med mera.

Text & bild: Daniel Cederberg

Fotnot: Avhandlingens titel är: Intimate partner violence among men and women in Sweden: Assessing types, prevalence, motives, health effects and preventive strategies och är beräknad att vara klar 2013.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m