Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Ny utlysning av projektmedel

Regeringen har gett Länsstyrelsen Östergötland i uppdrag att under 2010 fortsätta främja och lämna stöd till insatser för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelsen Östergötland kan därmed bevilja nya medel för både regionala, nationella eller länsövergripande projekt (projektet ska omfatta minst två län).

Länsstyrelsen Östergötland prioriterar enligt regeringsdirektiv:

· utbildning för personal inom t.ex. socialtjänst, skola, polis, hälso- och sjukvård samt frivilligorganisationer (och andra berörda aktörer),

· utveckling och integrering av arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck i aktörernas (i första hand kommuners och andra myndigheters) ordinarie verksamheter,

· utveckling av samarbete mellan berörda aktörer på lokal och regional nivå,

· insatser för att höja kunskapen och medvetandet om frågorna,

· insatser som fångar upp ett aktivt deltagande och organiserar dem som själva riskerar att utsättas för hot och våld, och

· insatser som stimulerar bildandet av nätverk mellan dem som i sin verksamhet kommer i kontakt med målgruppen.

Ovanstående riktlinjer gäller även för stöd till insatser där HBT-personer utgör målgrupp.

FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor och FN:s konvention om barnets rättigheter ska särskilt beaktas.

Projektet får längst pågå under ett års tid. Det är också möjligt att söka medel för ett kortare projekt eller en insats som exempelvis en utbildningsdag.

Ansökan ska inkomma senast den 22 februari 2010 .

För anvisningar och ansökningsblanketter, se
www.hedersfortryck.se .

För regionala projekt inom Östergötland, se
Regionala insatser>Östergötland .

För nationella projekt, se 
Nationella projekt>Söka nationella pengar .

För regionala projekt i län utanför Östergötland – kontakta din Länsstyrelse. Här gäller annan utlysning och andra datum kan gälla.

Läs Integrations- och jämställdhetsdepartementets pressmeddelande här .

För frågor om ansökan kontakta,  
Tfn. 013-19 64 67

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBui%yi5%wwtqvlmzHtiv{{|%yzmt{mv5{mui%yi5%wwtqvlmzHtiv{{|%yzmt{mv5{muiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m