Myndigheter brister i stöd till våldsutsatta kvinnor i nationella minoriteter

Kunskapsbrister och stora variationer i bemötandet. Det upplever våldsutsatta kvinnor i de nationella minoriteterna i stödet från myndigheter. Det redovisar Statens folkhälsoinstitut i ett regeringsuppdrag.

Regeringsuppdragets syfte har varit att undersöka hur våldutsatta kvinnor ur de nationella minoriteterna bemöts och stöds av offentliga myndigheter. De nationella minoriteterna är judar, sverigefinnar, tornedalingar, romer och samer. Bland annat har våldsutsatta kvinnor ur grupperna djupintervjuats.

– Det här är ett viktigt uppdrag som syftar till att uppmärksamma nationella minoriteter och myndigheters insatser för att motverka våld mot kvinnor, säger Sarah Wamala, generaldirektör vid Statens folkhälsoinstitut.

– Intervjustudien visar att de problem som kvinnor i de nationella minoriteterna upplever i bemötandet från myndighetspersoner i stort verkar stämma överens med kvinnor ur majoritetsbefolkningen, även om det finns specifika skillnader som inte får förminskas, säger Rosi Hoffer, utredare. 

Exempelvis är betydelsen av att få använda sitt eget språk i olika typer av möten med myndigheter mycket viktigt för samtliga nationella minoriteter. Studien indikerar att det finns kunskapsbrister hos myndigheterna om våldets mekanismer, ett gott bemötande och innebörden av etnisk mångfald.

En enkätstudie i uppdraget bland berörda myndigheter (polis, socialtjänst, rättsväsende, hälso- och sjukvård och skola) visar att man ofta inte känner till om en kvinna tillhör en nationell minoritet om hon inte själv uppger det. Andra menar att de riktlinjer som finns räknar in alla kvinnor och att man redan ser till individuella behov. Vissa önskar mer kunskap om etnisk mångfald i arbetet och många anser att samverkan mellan myndigheter och organisationer för de nationella minoriteterna är en viktig förebyggande faktor i arbetet med mäns våld mot kvinnor. Bemötandefrågor ses som ett viktigt utvecklingsområde.

– Sammantaget pekar materialet på behov av mer kunskap om mäns våld mot kvinnor generellt, även kopplat till etnisk mångfald, och inte i huvudsak relaterat till kvinnor som tillhör de nationella minoriteterna, säger Rosi Hoffer, utredare.

Baserat på resultaten från undersökningarna föreslår Statens folkhälsoinstitut bland annat följande utvecklingsområden:

Informationsinsatser för att synliggöra de nationella minoriteternas rättsliga status i samhället och rätten till språk och kultur.
Utbildning till bland annat socialtjänstens personal om mäns våld mot kvinnor och bemötande.
Samverkan mellan myndigheter och de nationella minoriteternas organisationer för ökad förståelse och kunskap om etnisk mångfald.

http://www.fhi.se/Aktuellt/Nyheter/Myndigheter-brister-i-stod-till-valdsutsatta-kvinnor-i-nationella-minoriteter-/

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m