Inbjudan att ansöka om medel för att förebygga våld och förtryck i hederns namn, 2010

Information
Regeringen har avsatt sammanlagt 36 miljoner kronor för år 2010 till Länsstyrelserna för att främja och lämna stöd till insatser för att motverka våld och förtryck i hederns namn i respektive län.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har tilldelats totalt 3,6 miljoner kronor under 2010, varav 2 miljoner avsätts till utvecklingsmedel för att förebygga våld och förtryck i hederns namn.

Vem kan söka medel?
Kommuner, myndigheter, organisationer, stiftelser med verksamhet i Västra Götalands län.

Till vad kan man söka medel?
Följande områden är prioriterade enligt regeringsbeslut:
• utbildningsinsatser för personal inom berörda verksamheter,

• utveckling och integrering av arbetet i aktörernas ordinarie verksamheter,

• utveckling av samarbete mellan berörda aktörer på lokal och regional nivå,

• insatser för att höja kunskapen och medvetandet om frågorna,

• insatser som fångar upp aktivt deltagande och organiserar dem som riskerar att utsättas för hot och våld,

• insatser som stimulera till bildande av nätverk inom verksamheter för dem som kommer i kontakt med målgruppen

Ovanstående riktlinjer gäller även för stöd till insatser där unga homo-, bisexuella och transpersoner (hbt) utgör målgrupp.
FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor och FN:s konvention om barnets rättigheter beaktas särskilt.

Utvecklingsmedel beviljas med:
• högst halva kostnaden för insatser som utförs av en myndighet eller kommun

• högst hela kostnaden för insatser som utförs av en frivilligorganisation

Instruktioner
Ansökan ska knyta an till konkreta handlingsplaner avseende insatser för jämställdhet och mot våld i närstående relationer inklusive våld och förtryck i hederns namn.
Projektet ska normalt påbörjas inom två månader från det datum Länsstyrelsen fattat beslut. 

Ändringar i projekt- och tidplan kan enbart genomföras genom diskussion och godkännande av Länsstyrelsen så snart behov uppstår. 
Digitalt ansökningsformulär finns på Länsstyrelsens hemsida:
http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/amnen/Jamstalldhet/Vald_i_nara_relationer/index.htm

Om ni behöver mer utrymme för att fylla i ansökningsformuläret, bifoga bilagor i ett Worddokumet.

Sista ansökningsdag är den 1 april

Ansökan skickas både digitalt och med ordinarie post till:
 

Länsstyrelsen Västra Götalands län
Enheten för social hållbarhet
Att: Mikael Peterson
403 40 Göteborg

För mer information kontakta:
 
031 - 60 54 49
 
031-60 51 29


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBUqsimt5xm|mz{wvHtiv{{|%yzmt{mv5{mUqsimt5xm|mz{wvHtiv{{|%yzmt{mv5{muiqt|wBUqsimt5xm|mz{wvHtiv{{|%yzmt{mv5{mUqsimt5xm|mz{wvHtiv{{|%yzmt{mv5{muiqt|wBLmmxi|q5nwz{jmzoHtiv{{|%yzmt{mv5{mLmmxi|q5nwz{jmzoHtiv{{|%yzmt{mv5{muiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m