Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Barn som lever med våld – en särskilt utsatt grupp

I den tillsyn av Socialtjänstens arbete med våld i nära relationer som genomfördes av inspektionen för vård och omsorg IVO 2012-2013 kunde konstateras att det finns stora brister i socialtjänstens arbete med barn som lever med våld. Därför är det glädjande att socialstyrelsen i dagarna kommer med föreskrifter på området, en ny författning om socialnämndens och hälso-och sjukvårdens arbete med våldsutsatta kvinnor och män, barn som utsatts för våld och barn som bevittnat våld samt våldsutövare. Ett av förslagen är att socialtjänsten ska bli skyldiga att utreda barn som utsatts för våld i nära relationer och barn som bevittnat våld. Detta görs i alldeles för låg utsträckning idag inom socialtjänsten. Socialstyrelsen vill också lagstifta om insatser till våldsutövande föräldrar.

Med anledning av detta anordnade Länsstyrelsen en heldag för samordnare av arbetet med våld i nära relationer i länets kommuner, temat var barn som lever med våld.

Maria Blomgren, Barnsamordnare i Trollhättan var inbjuden för att berätta om verksamheten i Barnahuset. Barnahuset är ett samarbete mellan Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Socialtjänsten, Hälso- och sjukvård och Primärvård. Verksamheten riktar sig till barn och unga som är utsatta för våld och övergrepp. En tydlig tanke med barnahuset är att barn och unga som utsatts för brott inte ska behöva slussas runt utan få den hjälp de behöver på ett och samma ställe. Barnahuset är en viktig verksamhet som tyvärr inte kommer alla barn till del eftersom den inte finns i alla kommuner i länet.

Anita Kruse, chef för VKV berättade om de projekt med fokus på att upptäcka våld som bedrivs i flera av länets kommuner, dels Christinaprojektet vars syfte är att synliggöra och uppmärksamma barn som utsätts för våld, sexuella övergrepp, försummelse samt barn som lever med våld i nära relationer och att dessa barn får skydd, stöd och behandling. Projektet involverar BVC, folktandvård och socialtjänst och har fokus på samverkan. Dels presenterades projektet ”Fråga om våld på rutin” som involverar bl.a. vårdcentraler och BVC och vars fokus är att öka upptäckten av våldsutsatthet. VKV gör genom dessa projekt ett mycket viktigt arbete för att uppmärksamma de barn som lever med våld och som riskerar att aldrig få hjälp och stöd för sin våldsutsatthet.

Under dagen erbjöds även en föreläsning av Karin Grip, leg. psykolog och psykoterapeut, fil.dr. psykolog. Temat var ”Våld och Trauma - Barn som tvingas leva med våld mellan sina omsorgspersoner”. Föreläsningen gav en skrämmande bild av vad som händer med barn som tvingas leva med upprepat våld hemma och vilka konsekvenser detta kan få för barnets utveckling och framtida vuxenliv.

Dagen visade tydligt vikten av att barn som lever med våld upptäcks och får den hjälp och det stöd de behöver. Vi har alla ett stort ansvar för att arbeta målmedvetet med att upptäcka barn som far illa eller riskerar att fara illa och att erbjuda hjälp och stöd till utsatta barn.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&uizk}{5lq||umzHtiv{{|%yzmt{mv5{muizk}{5lq||umzHtiv{{|%yzmt{mv5{m