Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Eva Wendt presenterar sin forskning på MR-dagarna. 

Våldsutsatta kvinnors erfarenheter av hälso- och sjukvården

Fil. dr. Eva Wendt och medarbetare på VKV genomför nu forskning där hon djupintervjuat 29 kvinnor om deras våldsutsatthet, hälsotillstånd och hur de upplevt hälso- och sjukvårdens bemötande.

- Det har varit otroligt givande att träffa alla kvinnor, som trots sin svåra bakgrund, i de allra flesta fall klarat av att gå vidare med sina liv. Det är oerhört värdefullt för oss inom hälso- och sjukvården att få ta del av deras berättelser, för att kunna förbättra vårt bemötande, säger Eva Wendt.

I intervjuerna börjar två huvudteman träda fram. Det ena är att kvinnorna i vissa fall känner sig stöttade. Det är när personalen har fått kvinnan att känna sig lyssnad på, att problemen tagits på allvar och adekvat hjälp har satts in. Men i andra fall har kvinnorna känt sig övergivna, i de fall då de inte känt sig lyssnad på, då adekvat behandling inte satts in och deras problem har bagatelliserats.

Forskningsrapporten med dess slutliga resultat kommer att publiceras under våren 2013 och kommer att publiceras såväl i bokform mot en avgift samt som gratis nedladdning via portalen våldinärarelationer.se

Text och bild: Daniel Cederberg


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m