2012-10-05 Handlingsplan mot våld i nära relationer

Katarina Idegård

Katarina Idegård, processledare

Nu är arbetet med att ta fram en handlingsplan mot våld i nära relationer för Göteborgs Stad igång. Handlingsplanen ska arbetas fram i bred samverkan mellan stadsledningskontoret, stadsdelsförvaltningar, myndigheter, samverkanspartners och den ideella sektorn. Processledare är sociologen Katarina Idegård som tidigare arbetat på FoU i Väst/GR med frågor gällande boende för äldre. Hon brinner för forsknings- och utvecklingsfrågor inom det sociala området.

”Det känns roligt att arbeta med handlingsplanen och jag hyser förhoppning om att situationen ska bli bättre för de våldsutsatta, både bland barn och vuxna.”

Katarina är i full färd med att kartlägga våldsproblematiken i Göteborg.                   

”Jag hoppas att handlingsplanen kommer att bli en bra hjälp för stadsdelarna i deras arbete med våldsfrågor, den kommer att omfatta alla typer av våld i nära relationer.  Även behovet av behandling för dem som utövar våld ska uppmärksammas.”  

Uppdraget till Social resursförvaltning kommer från kommunstyrelsen. Katarina sitter på Dialoga som tillhör verksamhetsområdet Social utveckling.

  • Handlingsplanen kommer att vara kommunövergripande och tanken är att stadsdelarna ska kunna omsätta den i egna lokala handlingsplaner. Frågan om det bör skapas någon särskild funktion i staden som har ansvar för att samordna och följa arbetet på det här området ska undersökas.
  • Förslag som ska hjälpa personer som utsatts för relationsnära våld att ordna ett nytt, lämpligt och permanent boende ska tas fram.
  • Handlingsplanen ska särskilt belysa grupperna asylsökande och papperslösa våldsutsatta i nära relationer.

En rad personer verksamma inom området ska intervjuas och workshops kommer att genomföras. Tjänsteutlåtandet ska vara färdigt i början av juni 2013.

 

Fakta om Dialoga

Dialoga är ett Kunskapscentrum om våld i nära relationer som verkar i Göteborgs Stad samt i ett antal avtalskommuner. Dialogas uppdrag är att erbjuda utbildning och konsultation till dem som möter barn, kvinnor och män som lever med våld. Dialoga ska också stödja metodutveckling och olika former av samverkan. Målet är att de som lever med våld i nära relation får bättre bemötande, stöd och skydd.

www.valdinararelationer.se

 

Text/bild: Kia Benroth


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBsqi5jmvzw|pH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{msqi5jmvzw|pH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{m