Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Dags att hedersrelaterat våld mot unga män och pojkar synliggörs

Länsstyrelserna och Rikspolisstyrelsen har inlett ett samarbete med syfte att hjälpa unga män och pojkar som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Fokus ligger på att sprida kunskap och skapa dialog med olika aktörer i samhället.

- Tidigare har man i huvudsak betraktat unga män och pojkar som förövare snarare än som brottsoffer i samband med hedersrelaterat våld och förtryck. Vår förhoppning är att synliggöra en problematik som har hamnat i skymundan, säger Deepati Forsberg, utvecklare på Länsstyrelsen Västra Götalands län. 

Initiativet kommer från Länsstyrelsen i Östergötland, i samarbete med övriga länsstyrelser, som arbetat nationellt med hedersrelaterade frågor under flera år. Sedan ett drygt år tillbaka driver de uppdraget att ta fram en vägledning för stöd och rehabilitering av unga som placerats i skyddat boende för att de riskerar att bli, eller blivit, gifta mot sin vilja. Tillsammans med andra myndigheter som är i kontakt med utsatta grupper har länsstyrelserna identifierat ett kunskapsglapp när det gäller pojkar och hedersrelaterat våld och förtryck.


Forum för utsatta pojkar saknas

En av orsakerna till att problematiken kring unga män och pojkar som utsätts för hedersrelaterat våld inte uppmärksammats i större utsträckning kan vara att det saknas forum för pojkar att vända sig till.

- Bristen på forum och nätverk där pojkar kan prata om sina problem gör att många lider i det tysta. Genom att informera och skapa dialog i skolor, hos polisen och i frivilligorganisationer kan vi få fler att lyfta blicken och se problemen. Det kan i sin tur få fler utsatta pojkar att våga söka hjälp, tror Deepati Forsberg.

Fokus på informationsspridning

Projektet kommer främst att fokusera på att nå ungdomar och grundskolan samt gymnasiet men även professionella inom skolan, kriminalvården, polisen och socialtjänsten som möter de unga. Tanken är att arbeta med föreläsningar, film och diskussioner samt att skapa nätverk och forum dit utsatta pojkar kan vända sig.

- Att myndigheter samarbetar på konkret nivå, gynnar frågan och framförallt målgruppen unga, säger Deepati Forsberg.

Hos Rikspolisstyrelsen kommer samverkansprojektet drivas inom ramen för informationskampanjen Brott i nära relationer, ett regeringsuppdrag där Rikspolisstyrelsen fått förnyat förtroende efter den informationskampanj som genomfördes under 2009-2010.

- Polisen har utvecklat sin kompetens inom hedersrelaterade frågor och blivit mer professionell när det gäller att ta hand unga utsatta. Genom att samverka med länsstyrelserna och andra myndigheter kommer vi kunna lära av varandra och hitta arbetsmetoder för att bli bättre på att bemöta och hjälpa dem som utsatts för brott, säger Martin Permén, kommissarie och handläggare för området Brott i nära relationer på Rikspolisstyrelsen.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&uizk}{5lq||umzHtiv{{|%yzmt{mv5{muizk}{5lq||umzHtiv{{|%yzmt{mv5{m