Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Carina ska hjälpa regionens barn

Nyligen fick VKV ett tilläggsuppdrag av regionstyrelsen för att ta fram rutiner för att bättre bemöta och ta hand om barn och unga som utsatts för brott i nära relationer. Med det menas alla typer av våld, sexuella övergrepp och fursummelse av en förälder eller annan närstående. För att kunna fullgöra det uppdraget har specialistkompetens rekryterats genom Carina Eliason, som närmast kommer från Utväg Skaraborg.

Hur har ditt arbete med barn sett ut på Utväg Skaraborg?
- Inom Utväg Skaraborg har jag varit ansvarig för barn och föräldraverksamheten. Mitt arbete har bestått av kliniskt arbete där jag har mött barn och ungdomar och deras vårdnadshavare i kris och stödsamtal, familjeterapeutiskt stöd och gruppbehandling. Jag har under mina 5,5 år inom Utväg mött ca 400 barn och deras vårdnadshavare. Varje kontakt omfattar i snitt 10 samtal/barn. Mitt arbete har även bestått av att samordna gruppverksamhet för barn och föräldrar. En annan del av mitt arbete har varit att utveckla metoder inom området samt utbilda och handleda andra professionella som möter barn i sina arbeten.

Vad är det viktigaste att tänka på för vårdpersonal som möter barn?
- Det viktigaste att tänka på för vårdpersonal är att våga ställa frågan om våld i mötet med barn och vuxna. Det är också viktigt att personalen har grundutbildning inom ämnet våld och utsatthet för barn. Kunskap om våldets konsekvenser för barnen och att tyda barnens signaler på utsatthet. Det är viktigt att personalen har kunskap om att om de möter en våldsutsatt mamma även måste uppmärksamma barnen. Det finns ett tydligt samband och ökad risk för att barnen även är utsatta för fysiskt våld.

Att förbättra vården för utsatta barn för en så stor region som Västra Götaland är en jätteuppgift, var börjar man någonstans?
- Det är ett omfattande uppdrag men väldigt viktigt. Jag tänker att man får börja med prioriterade målgrupper där barnen är mest frekventa. I uppdraget ingår också samverkan och att kartlägga de resuser som finns inom hälso- och sjukvården som redan arbetar med frågan. Skapa kontaktnät och kontaktvägar. Många verksamheter inom vården har kommit långt med att uppmärksamma barn som far illa. Det är ändå inte tillräckligt och mycket mer finns att göra.

Vad skulle du vilja säga till föräldrar som är oroliga för sina barn?
- Till föräldrar som är oroliga för sina barn skulle jag vilja säga att de skall lita på sin intuition. De är experter på sitt eget barn. Är man orolig som förälder sök stöd och hjälp. Om barnet berättar om utsatthet och våld, visa att du som förälder tror på barnet och gå vidare och sök hjälp. Vid misstanke om brott anmäla til socialtjänsten eller polisen. I vissa fall kan det också vara bra att ringa och rådgöra med socialtjänsten eller Barnhälsovården.

Text och bild: Daniel Cederberg

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m