Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Arkiverade nyheter

Fråga om våld - utbildningsfilmer för MVC, BVC och UM

Den 14:e april lanseras VKV:s utbildningsfilmer Fråga om våld, med en visning på Bio Roy i Göteborg. Filmerna ger exempel på hur man kan börja ställa frågor om våld och hur man kan bemöta på ett positivt sätt. Filmerna utspelar sig på mödravårdscentral, barnavårdscentral och ungdomsmottagning.

Läs mer


Kanal 24 berättar om det allra svåraste

Thor-Björn Bergman är filmaren och producenten som kände att han ville berätta sin historia. Han skrev boken Ängeln vid Hovs Hallar som kom ut 2007. Där berättar han om sin uppväxt och de övergrepp han utsatts för som liten. Erfarenheterna hade följt honom under hela livet och han kände att han ville göra något mer och samtidigt hjälpa andra. 2010 startade han Kanal 24. 

Läs mer


Jourboende för män

Utväg män i Göteborg har sedan 2010 haft ett jourboende för våldsanvändande män. Där går männen i icke-våldsbehandling och mannens familj får en våldsfri miljö och inte behöver lämna sitt hem, som ofta är fallet idag. Projektet är unikt i Sverige och förhoppningarna finns att det kan sprida sig till andra delar av landet. 

Läs mer


Ingen får tvinga dig att sälja sex!

Med det budskapet startar Länsstyrelsen den här veckan en särskild informationsinsats för att nå personer som tvingas sälja sex mot sin vilja.

Läs mer


Nytt metodmaterial om normer för manlighet

Under våren lanseras Machofabriken, ett metodmaterial som riktar sig till alla som jobbar med unga. Syftet är att ifrågasätta och förändra sociala normer kring manlighet, för ökad jämställdhet och för att förebygga våld.
Lisa Malmberg är projektkoordinator i projektet som drivs av Män för jämställdhet, Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund (SKR) och Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer (Roks).

Läs mer


"Alla gör motstånd"

Forskaren och terapeuten Allan Wade har som utgångspunkt att omgivningens reaktioner är avgörande för läkningsprocessen hos den som är utsatt för våld. Det gäller inte bara hälso- och sjukvårdens eller socialtjänstens reaktioner, utan alla som kommer i kontakt med den utsatta.

Läs mer 


Kommunal hjälper våldsutsatta medlemmar

Jul och nyår är inte bara glädje, det finns en baksida med alkohol och misshandel inom familjen.
- Många ser det som skamligt, men det finns hjälp att få, påminner Marie Liljeqvist, skötare och leg psykoterapeut.

Läs mer på Kommunalarbetaren


Stödtelefon om hedersrelaterat våld

Den 10 januari öppnar Gryning Vård AB en råd- och stödtelefon för den som vill prata om våld, hot och kontroll i hederns namn. Telefonen är öppen för alla - utsatta, anhöriga, kompisar och andra, som vill ställa frågor till personal med lång erfarenhet av ämnet.

Ring 020-25 85 85 vardagar mellan 14.00-18.00


Så gick storsatsningen mot relationsvåld

Regeringens handlingsplan har ökat kunskapen bland dem som möter våldsutsatta och bidragit till att många verksamheter startats och utvecklats. Däremot är det svårare att avgöra om insatserna gjort att färre kvinnor utsätts för våld. Brottsförebyggande rådet (Brå) har utvärderat insatsen och utvärderingen finns på deras webbplats.

Läs mer


Vem hjälper unga utsatta för övergrepp?

Den 7:e december samlades nästan 200 personer på Hotell Riverton i Göteborg för att delta i 30-talet miniseminarier. Syftet med dagen var att de verksamheter som möter unga tjejer och killar som utsatts för sexuella övergrepp/våldtäkter, skulle få möjlighet att informera varandra om vad de gör.

Läs mer


 

"Missar vi diagnosen våld?"

Medicinska Riksstämman, hölls i år i Göteborg. På plats med monter fanns Västra Götalandsregionen och en av föredragshållarna i regionens monter var Anita Kruse, chef på VKV. Hon talade på temat ”Missar hälso- och sjukvården diagnosen våld i nära relationer?”

Läs mer


Gift mot sin vilja

70 000 unga mellan 13 och 25 år i Sverige upplever att de inte har möjlighet att välja vem de vill gifta sig med. Den 10 december håller Ungdomsstyrelsen en utbildningsdag om hedersnormer och äktenskap och om hur mycket skolan kan ändra sig utan att inskränka på på barns rättigheter.

Läs mer


Cause of death : Woman

Dödsorsak : Kvinna, heter projektet som Sveriges kvinno - och tjejjourers riksförbund, SKR, driver för att uppmärksamma de människor som dödas runt om i världen av en orsak - de är kvinnor.

Läs mer


  

"Ingen ska behöva skylla sig själv"

Toleransen för våld får inte vara högre när det gäller kvinnor och barn som lever med  missbruk. De har rätt till samma stöd och hjälp som alla andra våldsutsatta. Det var grundbudskapet när Dialoga anordnade konferensen Nolltolerans - om kvinnor och barn som lever med våld och missbruk.

Läs mer


  

Välbesökt föreläsning om unga utsatta

Lisebergsteatern var fylld till bredden den 11:e november när 500 åhörare tog plats för att lyssna på Katarina Wennstam och Börje Svensson.

Läs merVKV forskar om våldsutsatta kvinnor

Eva Wendt, disputerad barnmorska, intervjuar just nu kvinnor i Västra Götalandsregionen som varit utsatta för våld i nära relationer inom ramen för ett av VKVs forskningsprojekt. Hon vill veta hur hälso- och sjukvården hanterat, eller inte hanterat, deras utsatthet och behov av hjälp.

Läs mer


Tvingas du sälja sex?

Här får du hjälp: 020-50 50 50
Den 18:e oktober är EU:s anti-traffickingdag och kampanjen Safe Trip, som riktar sig direkt till människor som utsätts för människohandel i Sverige, startade.

Safe Trip är en kampanj som riktar sig direkt till personer som utsätts för människohandel framförallt för sexuella syften.

Länk till kampanjens hemsida www.safetrip.se

Läs mer


Engelen – folkets val i Norge och Oscarskandidat

På fredag den 8 oktober är det premiär för Engelen på Hagabion i Göteborg. Engelen är en berättelsen om kärlek och svek, om att göra omöjliga val och bryta blodsband när beroendet är tryggheten och friheten är ett hot. Engelen handlar om att ärva sin mammas sår och om kvinnor som aldrig ge upp hoppet om varandra.

Läs mer


Destination: Såld – en utställning om trafficking

Nätverket mot Trafficking har tillsammans med flera samarbetspartners och stöd från Länsstyrelsen i Västra Götaland producerat en utställning om människohandel som visas på Bergsjöns bibliotek 27/9 – 13/10 och Frölunda Kulturhus 27/9 – 8/10.

Läs mer


Ny kunskapsbank om våld i nära relationer

Nu blir det lättare att hitta information och forskning om mäns våld mot kvinnor, våld i samkönade relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet lanserar onsdagen den 15 september en internetbaserad kunskapsbank.  

Läs mer


"Ingen borde skylla sig själv"

Forskning visar att nästan alla kvinnor med missbruk är våldsutsatta. Men våldet tenderar att inte hamna i fokus i behandlingen av dessa kvinnor. Det vill Dialoga ändra på. I november anordnar Dialoga en konferens med titeln Nolltolerans.

Läs mer

Inbjudan till konferensen


Behandling av män fungerar mot våld

Socialstyrelsen har utvärderat behandling av män som utövar våld i nära relationer. Utvärderingen visar att många män som sökte sig till behandling minskade sitt våld under uppföljningstiden.

Läs mer


Handlingsplan mot våld utvärderad

Brå har fått i uppdrag av regeringen att följa upp och utvärdera regeringens handlingsplan mot våld. Nu har Brå publicerat en första delrapport. Främst fokuseras här hur de olika aktörerna genomfört sina uppdrag och om det finns brister i genomförandet. Uppdraget ska slutredovisas i december 2010.

Läs mer


Lagligt prata med barn utan samtycke

Från och med den 1 augusti 2010 får socialtjänsten tala med barn utan vårdnadshavarens samtycke i vissa utredningar. Dessutom ändras Föräldrabalken så att domstolen kan besluta om umgängesstöd, det vill säga att barnet ska ha en person med som stöd när barnet umgås med den förälder som det inte bor med.

Läs mer


21 september – 24 oktober 2010
HEDERSRELATERAT VÅLD – EN FRÅGA FÖR DOM ANDRA?

Vad är dina tankar kring våld och heder? Spelar etnicitet, kön, religion och sexuell läggning roll i diskussionen om våld? Dessa och andra frågor gestaltas i utställning som utmanar och ifrågasätter. Utställningen är framtagen av Diskrimineringsbyrån Uppsala (DU), och innehåller konstverk av bland annat Elisabeth Ohlson Wallin, Kajsa Haglund och Christina ”Cho” Nylund.

Läs mer


Ny forskning om våld i nära relationer

För första gången undersöks både kvinnor och mäns uppfattning och erfarenheter av våld i nära relationer. Doktorand Lotta Nybergh vill ta reda på hur både kvinnor och män ser på och använder våld. 

Läs mer


Ny strategi för barnets rättigheter

Regeringen har nyligen lagt fram en strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige. Den är tänk att ligga till grund för hälso – och sjukvårdens och kommunens arbete.  Men Katarina Björkgren på Dialoga Relationsvåldscentrum tycker det är synd att regeringen inte vågar gå hela vägen och göra Barnkonventionen till lag i Sverige.

Läs mer

Regeringens hemsida

Utbildning för barnens bästa 


Att möta pappor med våldsproblematik

Peter Breife och Göran Lindén på Dialoga Relationsvåldscentrum utbildar socialtjänsten i mötet med pappor med våldsproblematik. Dialoga Relationsvåldscentrum är ett projekt inom Göteborgsregionens kommunalförbund och utbildar kommunanställda inom ämnet våld i nära relationer

Läs mer


Brå-rapport berättar om olika upplevelser 

Mäns våld mot kvinnor är ett omfattande samhällsproblem. Flera studier visar att en stor del av detta våld sker i nära relationer, det vill säga förövaren är en nuvarande eller tidigare partner. Men även det våld som begås mot män i nära relationer har börjat uppmärksammas. Samtidigt saknas kunskap om i vilken utsträckning män blir utsatta för relationsvåld.

Läs mer


Unga sommarjobbar mot våld

Younis, Therese, Anna och Le har via föreningen Guts i Gunnared fått sommarjobb att sprida information om mäns våld mot kvinnor. De går alla på gymnasiet och har många kloka tankar om våld. 

Läs mer


Första rapporten från VKV ute nu

Rapporten Hinder och möjligheter vid primärprevention av våld i nära relationer är en intervjustudie författad av Roya Hakimnia. Den undersöker hur olika yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården i Västra Götaland arbetar med våld i nära relationer, samt vilka svårigheter de upplever i det arbetet.

Läs mer

Vårdförbundets tidning Vårdfokus har skrivit en artikel om rapporten.

Läs den här


Vill du lära dig utbilda om våld?

Dialoga Relationsvåldscentrum har i uppdrag att höja kunskapen om våld i nära relationer i kommunerna i Göteborgsregionen. Både Dialogas uppdrag och kommunernas kunskapsbehov är stort och därför behövs fler som kan utbilda. Dialoga kommer att i höst erbjuda en kurs för kommunanställda som vill lära sig utbilda om våld i nära relationer.

Läs mer


Nytt handlingsprogram ska förbättra vårdens omhändertagande av sexualbrottsoffer

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) har ett regeringsuppdrag att implementera en enhetlig metod för hälso- och sjukvårdens omhändertagande av sexualbrottsoffer. Den 27 maj var NCK i Göteborg och träffade 100-talet anställda inom hälso- och sjukvården i regionen. Där presenterades bakgrunden till att NCK fått uppdraget, det handlingsprogram som NCK har tagit fram och vikten av samverkan och professionellt arbetssätt i hälso- och sjukvården betonades.

Läs mer


Våldsam pappa tillräckligt bra förälder?

Marius Råkil, ATV i Oslo utgår ifrån en mångårig erfarenhet i arbete med våldsamma män på Alternativ till Vold. I början av 2000-talet började man integrera föräldraskapet i behandlingen med männen. Marius hävdar att vi måste gå vidare förbi den position som säger ”om våld förekommit ska pappan ej vara förälder”.
- Vi befinner oss i början av ett viktigt kunskapsfält som utgår ifrån att våld ligger både under och över andra problem i en familj. Våldsexponerade barns situation måste vara centralt, säger Marius Råkil.

Läs mer


Oschysst behandlad?

Har du blivit oschysst behandlad på nätet? Är det någon som har skrivit något nedsättande om dig på ett forum eller kanske lagt upp en bild på dig som du inte vill att andra ska se? Eller är du förälder till ett barn som råkat ut för något liknande? Datainspektionen driver webbplatsen kränkt.se där du kan lära dig mer om hur du gör om du blivit utsatt för kränkningar på Internet.

www.kränkt.se


Ny handbok om barn hjälper kvinnojourer

Vart tionde barn i Sverige antas någon gång ha upplevt våld i sin familj. Dessa barn har behov av och rätt till stöd för att hantera sina upplevelser. Nu har Roks tagit fram en handbok som ska underlätta kvinnojourernas stöd till de utsatta barnen.

Läs mer


Succé för Tjejjouren.se

För en dryg månad sedan öppnade Tjejjouren.se. Portalen är en gemensam satsning av SKR och ROKS och har tilldelats projektmedel av Allmänna arvsfonden och Ungdomsstyrelsen. Carin Göransson är projektkoordinator och ser nu tydligt att sidan fyller ett behov.

Läs mer 


Blood Calls You

I Havanna träffar Linda sitt livs kärlek. Hon gifter sig och mannen flyttar med henne tillbaka till Stockholm. Men snart rasar hennes tillvaro i skuggan av hans kontrollbehov med misshandel, besöksförbud och en utvisningsdom som följd.

Sverigepremiär 9 april 2010
Läs mer på Folkets Bios hemsida


Socialt belönande våld och problematiskt våld

Pojkar har tränats i att tona ned sina upplevelser av våld och provokationer genom att styrka, självkontroll, smärttålighet, risktagande och mod historiskt kommit att knytas samman med kategorin pojke/man och med beteckningen "maskulinitet". Marie Nordberg har forskat om mäns och pojkars våldsituation.

Läs mer 


Tjejjouren.se - ny webbplats lanseras

Tjejjouren.se lanseras den 8:e mars och är en webbsida där unga tjejer och transpersoner kan få stöd och pepp, ställa en fråga och komma i kontakt med en tjejjour.

Läs mer


Förebygg våld mot unga kvinnor - ny kurs

Kursen ges i Göteborg, Stockholm och Höör. Deltagare ges grundläggande kunskap om mäns våld mot unga kvinnor samt om hedersrelaterat våld och förtryck. Kursen tar också upp olika metoder i förebyggande arbete och hur olika instanser inom kommunen kan agera och samverka.

Läs mer


Unikt boende för män invigt  

Alla har rätt till ett hem utan våld. Även de barn och kvinnor som lever med en man som utsätter dem för våld. Därför inviger Utväg män ett nytt boende för män som använder våld.  

Läs mer
 


Genväg till forskning 2

Ninni Carlsson har skrivit en unik avhandling om det omgivande samhällets inverkan på individens möjlighet att bearbeta sexuella övergrepp. Viveka Enander har skrivit en Genväg till forskning som sammanfattar Ninnis avhandling.

Läs merSök pengar för arbete mot våld och förtryck

Regeringen har avsatt sammanlagt 36 miljoner kronor för år 2010 till Länsstyrelserna för att främja och lämna stöd till insatser för att motverka våld och förtryck i hederns namn i respektive län. Länsstyrelsen i Västra Götalands län har tilldelats totalt 3,6 miljoner kronor under 2010, varav 2 miljoner avsätts till utvecklingsmedel för att förebygga våld och förtryck i hederns namn.  

Läs mer


Om skolans ansvar och möjligheter

Nu kan du söka till kursen hedersrelaterad problematik för skolledare. Här lär du dig bland annat att tolka signaler och får tips på hur du gör vid en akut situation. Sista anmälningsdag är 31 mars.

Läs mer 


Våldscreening av gravida i FyrBoDal

Screeningen av gravida började den 1:a september 2009 med MVC i Göta Älvdalen. Övriga FyrBoDal började från årsskiftet. Lisbeth Lennartson arbetar som samordnande barnmorska i östra FyrBoDal samt Dalsland och samordnar förändringen.

Läs mer


Första utvärdering av miljarden mot våld

2007 kom regeringens handlingsplan som innebar en miljard kronor för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Nu har det gått två år och en första utvärdering är gjord. 

Läs mer


Göteborg får unikt boende för män

Oftast är det kvinnan och barnen som får lämna hemmet efter en våldshändelse i familjen. Men från och med den 22 februari kan Göteborgs Stad erbjuda män som har en våldsproblematik tillfälligt boende och behandling. 

Läs mer


Ny utlysning av projektmedel

Regeringen har gett Länsstyrelsen Östergötland i uppdrag att under 2010 fortsätta främja och lämna stöd till insatser för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelsen Östergötland kan därmed bevilja nya medel för både regionala, nationella eller länsövergripande projekt (projektet ska omfatta minst två län). 

Läs mer 


Myndigheter brister i stöd till våldsutsatta kvinnor i nationella minoriteter

Kunskapsbrister och stora variationer i bemötandet. Det upplever våldsutsatta kvinnor i de nationella minoriteterna i stödet från myndigheter. Det redovisar Statens folkhälsoinstitut i ett regeringsuppdrag.  

Läs mer


36 miljoner mot hedersförtryck fördelas

HOPP hjälper vuxna utsatta

Slidkransen översatt till fler språk

Unikt stöd för killar på nätet

Kommuner får kritik för bristande insatser

Polisen snabbar på utredningarna

Den Arge - en bok om våld för barn

Åklagarmyndigheten fokuserar på barnen

De spelar, Du bestämmer!

En lek som läker sår

Barnkonventionen fyller 20 år

Dags för arbetsgivarna att ta ansvar

Det stora är att inte vara ensam

NCK släpper ny rapport om samkönat våld

"Alla män måste agera mot våldet" 

Kriscentrum lärde sig nya metoder i Jordanien

Länsstyrelsen utbildar om människohandel

Siv arbetar mot kvinnlig könsstympning

Utbildning som ger nya ögon att se med

Min pappa är starkast i hela världen 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m