Tidslinje: viktiga händelser

Viktiga händelser

Att arbeta mot våld i nära relation och för ett jämställt samhälle där alla har lika rättigheter och möjligheter tar tid. Här nedan har vi listat några viktiga händelser som har fört oss dit vi står idag.

  • 1734: Mannen förbjuds att aga sin hustru så illa att hon blir allvarligt skadad eller avlider. Han kan dock fortfarande slå henne utan att det är straffbart.
  • 1864: Rätten till husaga försvinner.
  • 1921: Kvinnor får rösträtt.
  • 1965: Våldtäkt inom äktenskapet blir straffbart. Sverige är först i världen med denna lag.
  • 1978: Sveriges första kvinnojour bildas.
  • 1979: Kvinnokonventionen, FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor, antas av FN:s generalförsamling. http://www.kvinnokonventionen.se/kvinnokonventionen/
  • 1979 Förbud mot barnaga införs. Enligt föräldrabalken (6 kap 1 §) får barn inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Detta gäller såväl fysiskt våld som kränkande bestraffning.
  • 1982: Misshandelsbrott inomhus faller under allmänt istället för enskilt åtal. Det betyder att brottet kan anmälas oavsett om kvinnan själv vill anmäla eller inte. Vad som tidigare betraktats som ett privat problem börjar istället ses som ett samhällsproblem. Lagen med förbud mot kvinnlig omskärelse införs.
Läs mer
  • 1984: Riksorganisationen för kvinnojourer i Sverige, Roks, bildas. http://www.roks.se/
  • 1988: Lagen om besöksförbud införs vilket innebär att en person som utsatt en närstående för våld kan få besöksförbud. http://www.bra.se/extra/faq/?module_instance=2&action_question_show.315.0.=1
  • 1988: Brottsofferjourernas Riksförbund, Boj, bildas. http://www.boj.se
  • 1989: Barnkonventionen, FN:s konvention om barnets rättigheter, antas av FN:s generalförsamling. http://www.barnombudsmannen.se/Adfinity.aspx?pageid=55
  • 1990: Frågan om våld mot kvinnor lyfts för första gången upp som en fristående jämställdhetsfråga i ett eget kapitel i en jämställdhetspolitisk proposition: Olika på lika villkor. Prop. 1990/91:113 http://www.riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GE03113  För första gången presenteras våld mot kvinnor som ett uttryck för en obalans i maktförhållandet mellan könen.
  • 1993: FN:s Deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor antas i FN:s generalförsamling. Detta år tillsätter också regeringen i Sverige en kommission med uppdrag att göra en översyn av frågor som rör våld mot kvinnor samt föreslå åtgärder mot sådant våld. Kommissionen får namnet Kvinnovåldskommissionen.
  • 1994: Rikskvinnocentrum inrättas i Uppsala. Rikskvinnocentrum blir år 2006 Nationellt Centrum för Kvinnofrid, NCK, på uppdrag av regeringen. NCK:s uppgift är bland anant att höja kunskapen om mäns våld mot och ta fram metoder för hur våldsutsatta kvinnors ska tas om hand. www.nck.uu.se
  • 1994: Frihet från könsrelaterat våld antas av Riksdagen som ett av sex delmål i jämställdhetspolitiken. Efter detta började svenska officiella dokument att i högre utsträckning relatera våld mot kvinnor till kön, makt och sexualitet.     
  • 1994: Riksföreningen Stoppa Kvinnlig könsstympning, Risk, bildas. http://www.f-risk.org/sv/
  • 1995: Kvinnovåldskommissionen lämnar förslag på hur man kan arbeta med kvinnofrid (SOU 1995:60). http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/25122 Förslagen innebär bland annat att Kvinnofridskränkning införs i brottsbalken, förbud mot köp av sexuella tjänster, ändring i socialtjänstlagen. Förslagen resulterar i 1998 års kvinnofridsreform.
  • 1995: FN:s kvinnokonferens i Peking. Den fjärde världskvinnokonferensen i ordningen. Här markeras att våld mot kvinnor och flickor ska betraktas som en fråga om rättigheter och ska i första hand behandlas ur ett rättighetsperspektiv istället för ett hälsoperspektiv. http://www.brottsoffermyndigheten.se/default.asp?id=2784
  • 1995: Sveriges Kvinnojourers Riksförbund, SKR, bildas. Heter idag Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund. http://www.kvinnojour.com/
  • 1997:  Riksorganisationen Sveriges Professionella Kriscentra för Män bildas. http://www.rikskriscentraforman.se/
  • 1998: Kvinnofridsreformen. Lagstiftningen gällande mäns våld mot kvinnor skärps. Bestämmelsen om grov kvinnofridskränkning träder i kraft. Denna bestämmelse fokuserar på upprepade övergrepp och kränkningar som begåtts av en man som kvinnan har eller har haft en nära relation till. Här inkluderas förutom fysiskt våld även psykiskt och sexuellt. Brottsbalken kap 4 § 4a http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1962:700
  • 1998: Samma år antar riksdagen regeringens Kvinnofridspropositionen (1997/1998:55), som innehåller ett omfattande åtgärdsprogram för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Kommunerna och dess socialtjänst blir skyldiga att ge stöd och skydd åt våldsutsatta kvinnor.
  • 1998: Lagen med förbud mot kvinnlig omskärelse från 1982 ersätts av lagen med förbud mot kvinnlig könsstympning. http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1982:316
  • 1998: Förbudet mot köp av sexuell tjänst träder i kraft. Straffskalan är böter eller fängelse upp till sex månader. Att sälja sexuella tjänster är inte straffbart.
  • 2000-2003: Nationellt råd för kvinnofrid instiftas av regeringen.
  • 2000-2004, 2004-2008, 2008-2013 EU:s Daphneprogram I, II och III instiftas. Daphneprogrammen syftar till att förebygga våld mot barn, ungdomar och kvinnor.
  • 2001: Den första svenska omfångsundersökningen om mäns våld mot kvinnor, Slagen Dam, publiceras som en del av Kvinnofridsuppdragen. Enligt studiens resultat uppgav var tredje kvinna som separerat eller skilt sig från en man att hon har utsatts för våld av en tidigare make eller sambo. Mer än var fjärde av dessa kvinnor rapporterar om ett systematiskt våld från mannen. http://www.brottsoffermyndigheten.se/default.asp?id=1852
  • 2002: Riksföreningen Glöm Aldrig Pela och Fadime bildas. http://www.pelafadime.se/
  • 2002: Människohandel för sexuella ändamål införs som nytt brott i Sverige. http://www.ecpat.se/pages.asp?r_id=1462
  • 2003: Regeringen antar en nationell handlingsplan mot kvinnlig könsstympning.
  • 2004: Brottet Människohandel för sexuella ändamål utvidgas till att omfatta även människohandel som inte är gränsöverskridande samt människohandel som syftar till andra former av utnyttjande än för sexuella ändamål, till exempel tvångsarbete eller organhandel. Brottet benämns människohandel.
  • 2005: Våldtäktsbegreppet breddas i lagstiftningen till att omfatta fler handlingar.
  • 2006: Rikskvinnocentrum ombildas till Nationellt centrum för kvinnofrid. www.nck.uu.se
  • 2006: Det sedan 1990-talet bildade Manligt Nätverk ombildas till Män för Jämställdhet. http://www.mfj.se/
  • 2007: Socialtjänstens ansvar för våldsutsatta kvinnor och deras barn förtydligas genom en lagändring i socialtjänstlagen. Kap 5 § 11 http://www.notisum.se/rnp/sls/LAG/20010453.htm
  • 2007: Kvinnofridslinjen inrättas vid Nationellt centrum för kvinnofrid. www.kvinnofridslinjen.se
  • Regeringen tar fram en handlingsplan för hur våldet mot kvinnor ska bekämpas: Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. (skr. 2007/08:39) http://www.regeringen.se/content/1/c6/09/21/42/ef0318b1.pdf
  • 2008: Regeringen tar fram en nationell handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål. http://www.regeringen.se/sb/d/9761/a/108621
  • 2010: Regeringens proposition om förbättrat skydd mot stalking Prop. 2010/11:45 http://www.regeringen.se/content/1/c6/15/49/60/13d7ca47.pdf 
  • 2010-2011: Skärpningar i lagstiftningen rörande barnpornografibrott 16 kap 10 §
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1962:700#K16