Våld i samkönade relationer

Våld i samkönade relationer (hbt) är ett relativt outforskat område men en svensk studie visar att 25 % rapporterade våldsutsatthet. Det finns flera likheter med det våld som förekommer i heterosexuella relationer, och även den gradvisa isoleringen och normaliseringen av övergreppen är likartade. Dessutom är förövarens motiv och mål med våldsutövningen, att ta och upprätthålla makt och kontroll över den utsatta, snarlika. Våldsutsatta i samkönade relationer kan dock ha en särskild sårbarhet till följd av den heteronorm som dominerar i samhället, och hbt-personer kan vara utsatta för våld och diskriminering på ett sätt som kräver särskilda stödinsatser

Senast uppdaterad: 2018-08-14 15:40