Sätt att se på våld

Sätt att se på våld

Frågan om våld i nära relationer etablerades på den politiska dagordningen i Sverige under 1970- och 80-talen. Våldet hanterades då som ett relationsproblem.

Under 1990-talet formuleras våld mot kvinnor allt mer som en fråga om mäns makt över kvinnor. Våldet började ses som uttryck för en ojämlik maktrelation mellan könen.

1993 antog FN:s generalförsamling FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor och det dokumentet har sedan dess varit vägledande för regeringens jämställdhetspolitik.

I dag är regeringens fjärde delmål i jämställdhetspolitiken att mäns våld mot kvinnor ska upphöra, samt att kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Senast uppdaterad: 2018-12-14 09:02